Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  مطالب براي آبان 1390 سال » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 27 آبان 1390    بازديدها: 3865
ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک، به منظور ارائه ی الگویی در جهت بهبود کیفیت این دانشگاه ها


دکتر سید احمد هاشمی

ابوذر همتی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد


Hashemy.ahmad@yahoo.com

A_hemmati1143@yahoo.comچکیده
این تحقیق با هدف ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک، به منظور ارائه ی الگویی در جهت بهبود کیفیت این دانشگاه ها اجرا شده ‌است. در این راستا نظرات اساتید و دانشجویان در ارتباط با عوامل آموزشی، اداری - مالی، فرهنگی، دانشجویی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفت.
این تحقیق از نوع توصیفی - پيمايشي می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش متشكل از 2131 نفر از اساتيد و 78440 نفر از دانشجويان رشته هاي كارشناسي دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه ی يك دانشگاه هاي آزاد اسلامي تا سال 90- 89 مي باشد. در این تحقیق جهت انتخاب نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد که بدین ترتیب 382 دانشجو و 325 عضو هیأت علمی انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها، دو پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت بوده است كه پس از تأیید روايي آن ها از طریق نظرخواهی از متخصصین و نیز تعیین پايايي آن ها (دانشجويان 0.836 و اساتيد و اعضاي هيأت علمي 0.761) مورد استفاده قرار گرفتند. تجزيه ‌و‌ تحليل داده‌ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS16 در دو سطحِ آمار توصيفي (فراوانی، درصد فراواني، نمودار درصد فراواني، میانگین، انحراف معيار، میانه، مد و چولگی) و آمار استنباطي (آزمون ناپارامتریِ خی دو، آزمون پارامتریِ tي تك نمونه اي و تحلیل واریانس یکطرفه در سطح معناداری 0.05) صورت گرفت. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که :
1. از دیدگاه دانشجویان، کارایی برنامه های دانشجویی و پژوهشی، پایین تر از متوسط، کارایی برنامه های آموزشی، متوسط و کارایی برنامه های اداری - مالی و فرهنگی، بالاتر از متوسط می باشد.
2. از دیدگاه اساتید، کارایی برنامه های فرهنگی و پژوهشی، متوسط و کارایی برنامه های آموزشی، دانشجویی و اداری- مالی، بالاتر از متوسط می باشد.
3. بین دیدگاه اساتید و دانشجویان راجع به کارایی برنامه های مختلف دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک تفاوت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: ارزیابی درونی، اساتید، دانشجویان، دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک، کیفیت


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 27 آبان 1390    بازديدها: 3474
بررسی کارایی بیرونی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک در جهت بهبود کیفیت آن ها


دکتر سید احمد هاشمی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد


چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی بیرونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک، به منظور ارائه ی الگویی در جهت بهبود کیفیت این دانشگاه ها اجرا شده ‌است. در این راستا به منظور ارزیابی بیرونی، به بررسی دیدگاه های دانش آموختگان در مورد عوامل آموزشی، اداری - مالی، فرهنگی، دانشجویی و پژوهشی دانشگاه های آزاد منطقه ی یک و نیز نظرات کارفرمایان و سرپرستان در مورد کارایی دانش آموختگان، پرداخته شد.
این تحقیق از نوع توصیفی - پيمايشي می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش متشكل 123406 نفر از دانش آموختگان، كارفرمايان و سرپرستان آن ها در رشته هاي كارشناسي منطقه ی يك دانشگاه هاي آزاد اسلامي تا سال 90- 89 مي باشد. در این تحقیق جهت انتخاب نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد که بدین ترتیب 383 دانش آموخته و 383 کارفرما و سرپرست انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها، دو پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت بوده است كه پس از تأیید روايي آن ها از طریق نظرخواهی از متخصصین و نیز تعیین پايايي آن ها (دانش آموختگان 0.807و كارفرمايان و سرپرستان 0.853) مورد استفاده قرار گرفتند. تجزيه ‌و‌ تحليل داده‌ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS16 در دو سطحِ آمار توصيفي (فراوانی، درصد فراواني، نمودار درصد فراواني، میانگین، انحراف معيار، میانه، مد و چولگی) و آمار استنباطي (آزمون ناپارامتریِ خی دو، آزمون پارامتریِ tي تك نمونه اي و تحلیل واریانس یکطرفه در سطح معناداری 0.05) صورت گرفت. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که :
1. از دیدگاه دانش آموختگان، کارایی برنامه های دانشجویی، پایین تر از متوسط، کارایی برنامه های فرهنگی و پژوهشی، متوسط و کارایی برنامه های آموزشی و اداری- مالی، بالاتر از متوسط می باشد.
2. از دیدگاه کارفرمایان و سرپرستان، کارایی دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه یک، بالاتر از متوسط می باشد.

واژگان کلیدی: کارایی بیرونی، دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک، کارفرمایان و سرپرستان، دانش آموختگان و کیفیت.موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 27 آبان 1390    بازديدها: 11360
بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 90-89


دکتر سید احمد هاشمی
ابوذر همتیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد


Hashemy.ahmad@yahoo.com
A_hemmati1143@yahoo.com


چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد اجرا شده ‌است. در این راستا، عوامل اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، آموزشی، جغرافیایی و شخصیتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این تحقیق از نوع توصیفی- پيمايشي است. جامعه ی آماری این پژوهش متشكل از 2231 دانشجویِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد می باشد که در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در سال تحصیلی 90-89 و در 20 رشته ی علوم انسانی و فنی- مهندسی مشغول تحصیل می باشند. حجم نمونه ی مورد بررسی برابر 331 دانشجو می باشد که به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده‌ها، یک پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت بوده است كه پس از تعيين روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت.
تجزيه ‌و‌ تحليل داده‌ها با استفاده از روشهای آمار توصيفي (فراوانی، درصد فراواني، نمودار درصد فراواني، میانگین، انحراف معيار، میانه، مد و چولگی) و با بکارگیری نرم ‌افزار SPSS16 صورت گرفت. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که عامل شخصیتی بيشترين سهم را در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان (69.61%) دارد و پس از آن به ترتیب، عوامل آموزشی (66.71%)، فرهنگی- اجتماعی (56.49%)، جغرافیایی (54.95%) قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که عامل اقتصادی کمترين سهم را در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان (54.24%) دارد.

واژگان کلیدی: عوامل مؤثر، انگیزشِ پیشرفت، دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8