Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  مطالب براي دي 1389 سال » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: طرح هاي پژوهشي انجام شده    نويسنده: administrator    تاريخ: 14 دي 1389    بازديدها: 7106
مشخصات کلی طرح
1- عنوان تحقیق: ارزیابی بيروني و درونی کیفیت دانشگاههاي آزاد اسلامی منطقه يك به منظور ارائه الگویی جهت بهبود کیفیت این دانشگاهها
2- نوع طرح: بنیادی کار بردی* توسعه ای
3- گروه علمی طرح: علوم پزشکی علوم انسانی* علوم پایه
فنی و مهندسی کشاورزی و دامپزشکی هنر و معماری
4- شاخه تخصصی طرح : گروه معلمان
5- بودجه پیشنهادی:
6- پیش بینی مدت زمان اجرای طرح(به ماه): 10 ماه
7- محل اجرای طرح: دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه يك
8- همکاران طرح: ( لازم است ترتیب مندرج در این قسمت در جدول صفحه 2 رعایت گردد)
1- زینب هاشمی
2- ابوذر همتی
3- مختار رنجبر
9- نام و نام خانواددگی پیشنهاد دهنده(مجری طرح): سید احمد هاشمی


موضوع: طرح هاي پژوهشي انجام شده    نويسنده: administrator    تاريخ: 14 دي 1389    بازديدها: 23064
مشخصات کلی طرح
1- عنوان تحقیق: بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصيلي دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
برنامه درسی
2- نوع طرح: بنیادی کار بردی* توسعه ای
3- گروه علمی طرح: علوم پزشکی علوم انسانی* علوم پایه
فنی و مهندسی کشاورزی و دامپزشکی هنر و معماری
4- شاخه تخصصی طرح : گروه معلمان
5- بودجه پیشنهادی:
6- پیش بینی مدت زمان اجرای طرح(به ماه): 8ماه
7- محل اجرای طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
8- همکاران طرح: ( لازم است ترتیب مندرج در این قسمت در جدول صفحه 2 رعایت گردد)
1- حسن خضری
2- ابوذر همتی
3- زینب هاشمی
9- نام و نام خانواددگی پیشنهاد دهنده(مجری طرح): سید احمد هاشمی


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 13 دي 1389    بازديدها: 3672
ضرورت توسعه ی علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در زمینه ی برنامه ریزی درسی

دکتر سید احمد هاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد

Hashemy.ahmad@yahoo.com


چکیده

یکی از مهمترین و ضروری ترین نیاز های آموزش پرورش، برنامه ریزی درسی برای نسلهای آینده است. در وضعیت امروزی، برنامه ریزی درسی ضرورت علمی خود را بیشتر نشان داده است. این در حالی است که گذشته، برنامه ریزی درسی در نظام تربیتی جایگاه مهمی نداشته و عوامل مربوطه نیز در نهادهای آموزشی تمایلی جهت تدوین برنامه های درسی به صورت علمی از خود نشان نمی دادند. از آنجا که مهارت تدوین برنامه درسی از جمله مهارتهای اساسی و ضروری برای اعضای هیأت علمی بوده و این مهم، در صورت بالا رفتن اطلاعات اعضای هیأت علمی در زمینه برنامه ریزی درسی تحقق می یابد، این مقاله در پی آن است که اطلاعات اعضای هیأت علمی را در زمینه مولفه های اساسی برنامه ریزی درسی افزایش دهد. این مولفه ها بدین صورت می باشند: نیازسنجی آموزشی ،چگونگی انتخاب اهداف، شیوه های انتخاب محتوا، شیوه های سازماندهی محتوا، شیوه های ارائه محتوا، شیوه تنظیم زمان، چگونگی استفاده ازتکنولوژی آموزشی وانتخاب شیوه های ارزشیابی مناسب.
واژگان کلیدی: توسعه ی علمی، اعضای هیأت علمی، دانشگاه، برنامه ریزی درسی، کیفیت.

مقدمه
در وضعیت امروزی با توجه به چالشهای علمی، پیچیدگی مشاغل و دگرگونی سیستم های ارتباطی دیگر نمی توان با طرز تلقی گذشته و رویکردهای سنتی به فرآیند تربیت نسل جوان اندیشید. نتایج تحقیقات انجام شده بیانگر این مطلب است که دانشجویان هنوز در فرآیند تحصیل، مشغول یادگیری مهارتهای پایه و مقدماتی هستند که این خود باعث شده آنها نه تنها مهارتهای سطح بالا که نیاز عصر اطلاعات است نیاموزند، بلکه در اکثر نظامهای آموزشی از تجربه های ذهنی نیز محروم شوند. آنها در منازل و آموزشگاهها و جامعه به سادگی عوامل باز دارنده تفکر و خلاقیت می آموزند که از پرسش ها و کنجکاوی هایشان چشم بپوشند و به دنبال یافتن پاسخهایی می باشند که دیگران از آنها توقع دارند. آنها به تدریج می آموزند که دانشگاه محل تفکر نیست (میرز به نقل از شعبانی،1382).
در صورتی که هدف های اساسی آموزش عالی به شرح زیر می باشد:
1. ارتقای سطح دانش و معرفت و ابداع دانش نوین
2. انتقال دانش یعنی آموزش علوم و فنون در سطح پیشرفته
3. تربیت نیروی انسانی متخصص برای دنیای کار
4. ارائه خدمات علمی و فنی
5. فراهم آوردن امکانات آموزشی مستمر برای دانش آموختگان دانشگاه
6. تربیت دانشمندان، پژوهشگران و مدیران برای ابداع، توسعه، تلاش، تکنولوژی و هماهنگی فعالیتها به منظور نوسازی جامعه و ایجاد تغییرات و تحولات عمیق در نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه (تقی پور ظهیر به نقل از طیبی،1373).
یکی از عوامل موثر در تحقق هدفهای آموزش عالی، دانستن مهارت برنامه ریزی درسی برای اعضای هیأت علمی است. امروزه توجه به مفهوم برنامه ریزی درسی به شکل یک مسئله جهانی درآمده است. با نگاهی اجمالی به رویکردهای برنامه ریزی درسی در جوامع پیشرفته از لحاظ تربیتی، می توان دریافت که سیستمهای برنامه ریزی درسی برای مقاطع تحصیلی، زیربنای پیشرفت در آموزش و پرورش است.
هیلداتابا هفت عنصر را بعنوان عناصر یک برنامه معرفی می کند (شریعتمداری ، 1386):
1-تشخیص نیازها 2- تعیین هدفها 3- انتخاب محتوا
4- سازماندهی محتوا 5- انتخاب تجربیات یادگیری 6- سازماندهی تجربیات یادگیری
7- تعیین آنچه باید ارزشیابی شود، روشها و وسایل ارزشیابی.
تایلر چهار عنصر اساسی را در سؤالات خود در زمینه برنامه ریزی درسی معرفی می کند:
1. تصمیم گیری در خصوص اهداف
2. چگونگی انتخاب تجربیات یادگیری
3. نحوه سازماندهی تجربیات یادگیری
4. نحوه ارزشیابی اثربخشی تجربیات یادگیری(سیلورو الکساندر و لوئیس ترجمه خوی نژاد،1380).
از جمله صلاحیتها و توانایی های فنی و علمی اعضای هیات علمی که بر مشارکت شان در برنامه ریزی درسی تاثیرگذار می باشد، موارد زیر را می توان برشمرد(زین الدینی میمند و همکاران ،1387):
• راهنمایی وهدایت دانشجویان درپروژه های تحقیقاتی پایان دوره ورساله های آنان
• تالیف کتب ومقاله ونیزترجمه مقالات علمی
• ارائه مقالات علمی درسیمینارها وکنفرانس های علمی
• مشارکت دربرگزاری کارگاه های آموزشی
• رشته تحصیلی عضو هیأت علمی، گرایشات تحقیقی عضوهیات علمی
• میزان تحصیلات وتخصص مدرسه ای
با توجه به اهمیت نقش و جایگاه اعضای هیات علمی در فرآیند برنامه ریزی درسیِ آموزش عالی، این مقاله به دنبال آن است که مجموعه اطلاعاتی در مورد محور های اساسی برنامه ریزی درسی در اختیار اعضای هیأت علمی قرار دهد. در این خصوص هدف از محورهای اساسی برنامه ریزی درسی، عناصر مطرح در تدوین برنامه درسی می باشند که عبارتند از: 1- نیازسنجی آموزشی 2- چگونگی انتخاب اهداف 3- شیوه های انتخاب محتوا 4- شیوه های سازماندهی محتوا 5- شیوه های ارائه محتوا 6- شیوه تنظیم زمان 7- چگونگی استفاده ازتکنولوژی آموزشی 8- انتخاب شیوه های ارزشیابی مناسب.


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 13 دي 1389    بازديدها: 10265
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر توسعه مشارکت سیاسی زنان

(مطالعه موردی: زنان 18 تا 39 سال شهرستان لامرد)

دکترسید احمد هاشمی دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

عبدالعزیز عبداله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم


چکیده:
مشارکت سیاسی زنان یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و سیاسی به آن توجه خاص می شود.این مطالعه بر آن است که به بررسی عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان بپردازد، و دلایل استقبال محدود زنان ایرانی را در عرصه مشارکت سیاسی کشور بررسی کند.
تحقیق مذکور با استفاده از روش توصیفی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه 343 نفر از زنان شهرستان لامرد بین سنین 18 تا 39 سال بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. و با استفاده از روشهای آماری پارامتری و ناپارامتری بوسیله نرم افزار spss نتایج داده ها مورد تحلیل قرار گرفته است . یافته های تحقیق طبق آزمونهای همبستگی رگرسیون و تحلیل واریانس ، حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل (وضعیت تأهل،اعتماد سیاسی، خانواده سیاسی، میزان تقید مذهبی، تمایل به کسب قدرت و مقام) با مشارکت سیاسی زنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها:
مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی، خانواده سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، پایگاه اجتماعی

مقدمه:
مشارکت در زندگی تا بدان اندازه اهمیت دارد که ارسطو آن را محور «زندگی سیاسی» قرار داده است و شهروند را کسی می داند که از حق مشارکت در امور سیاسی برای اولین بار از حدود دویست سال قبل، از طریق حق رأی صرفا برای مردان، در جوامع باختری رواج یافت، اما مشارکت زنان در سیاست با تأخیری صد ساله آغاز شد.
شناخت عوامل موثر بر فعالیتهای سیاسی زنان بدلیل اینکه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و باید به نسبت جمعیت خود در سیاست حضور داشته باشند و مشارکت خود زمینه های مختلف فرآیند توسعه را تسریع بخشند، امری لازم و به جا است. این واقعیتی است که زنان صرف نظر از فضای فرهنگی و اجتماعی که در آن به سر میبرند؛ مشکلات مشترک زیادی دارند. محدودیت اعتماد به نفس و تلقی منفی از خود داشتن و سایر عوامل روان شناختی که ناشی از شرایط جامعه اند، هم بخشی از مشکلات زنان در زمینه مشارکت سیاسی را تشکیل می دهند. برای شناسایی و رفع موانع مشارکت زنان مناسب ترین کسانی که قادر به حل مشکلات و مسائل مرتبط می باشند، خود زنان هستند.
تقید به دین، تاثیر خانواده در ایجاد بینش سیاسی، پایگاه اجتماعی – اقتصادی (میزان تحصیلات، میزان درآمد، شغل)، تمایل به قدرت و مقام، وضعیت تأهل، اعتماد سیاسی، ازجمله عوامل موثر می باشد.
برنامه ریزان نیروی انسانی باید با دخالت دادن زنان در امور مختلف جامعه از حداکثر استعدادها و توانایی های زنان در امور مختلف جامعه از حداکثر استعدادها و توانایی های زنان بهره برداری کنند. (لهسایی زاده، 20:1381).
دور ساختن زنان چه از سوی عوامل بیرونی یا درونی از دانش سیاسی به بهانه تندی آثار مثبت همیاری اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
از این رو ضرورت تقویت مشارکت سیاسی زنان یک موضوع سرنوشت سازی برای توسعه اجتماعی کشور محسوب میشود که هر چه روی آوری به آن کندتر و شکل ایجاد آن ناقص تر باشد تاریخ توسعه کشور به تأخیر می افتد. آنگونه که شاید با از میان رفتن وقت طلایی هیچ وقت حاصل نمی شود.
در هر صورت نادیده گرفتن نیازها، خواسته ها و مطالبات زنان به نفع توسعه جامعه ما نخواهد بود با توجه به رشد حضور دختران در مراکز آموزش عالی و مجامع علمی می بایست زمینه های حضور آنان را در عرصه های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد.
و اما این پژوهش در صدد بررسی عوامل موثر اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان در شهرستان لامرد است.


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات خارجي غیر ISI    نويسنده: administrator    تاريخ: 13 دي 1389    بازديدها: 3368
International Journal of Instruction January 2011 ● Vol.4, No.1
e-ISSN: 1308-1470 ● www.e-iji.net p-ISSN: 1694-609X
THE USE OF CRITICAL THINKING IN SOCIAL SCIENCE
TEXTBOOKS OF HIGH SCHOOL: A FIELD STUDY OF FARS
PROVINCE IN IRAN
Seyed Ahmad Hashemi
PhD, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Iran Hmd_hashemi@yahoo.com
This study aims at investigating the use of critical thinking in high school social
science textbooks based on Fars Province teachers' attitudes in order to present a
model for textbook development. To achieve this goal, the use of the following
skills in the social science textbooks was analyzed: reasoning, questioning,
assessment of examples and statements, group work, interpretation, true judgment
about issues, analysis and evaluation, logicality, and explicitness. It is a field study
which was conducted in several high schools of Fars Province in Iran. The
population of this study included 568 social science teachers. The sample was
selected based on the stratified random sampling procedure so that 153 teachers
participated in this study. The data were collected using a forty-four-item
questionnaire based on Likert-scale, which was developed and validated by the
researcher himself and some experts. The reliability coefficient was also estimated
as 0.86. The data were analyzed through descriptive statistics (frequency,
percentage, standard deviation, and coefficient of variations) and inferential
statistics (Chi-square and Kruskal-Wallis Non-parametric tests). The result
showed that the teachers of the Social Studies Textbook evaluated assessment of
examples and statements, and analysis and evaluation skills as not satisfactory
respectively. They evaluated the other skills as fairly satisfactory. Teachers of
Sociology Textbook 1 evaluated explicitness, assessment of examples and
statements, analysis and evaluation, and interpretation skills as not satisfactory
respectively. They also evaluated other skills as fairly satisfactory. Teachers of
Sociology Textbook 2 evaluated explicitness as not satisfactory, logicality as
satisfactory, and other skills as fairly satisfactory. Therefore it is possible to rank
order the social science textbooks of high school as satisfactory and not
satisfactory with regard to the use of critical thinking. In other words, Sociology
Textbook 2, Social Studies Textbook, and Sociology Textbook 1 were ordered on
a continuum of satisfaction from satisfactory to unsatisfactory, respectively.
Key Words: critical thinking, social science textbooks, Persian educational system
64 The Use of Critical Thinking in Social Science…
International Journal of Instruction, January 2011 ● Vol.4, No.1


صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8