هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: طرح هاي پژوهشي انجام شده    نويسنده: administrator    تاريخ: 29 دي 1388    بازديدها: 6183
فرم طرح تحقیق


1.عنوان پروژه:
2.نوع پروژه: بنيادي كاربردي توسعه اي

3.عنوان به فارسي:

4.واژه هاي كليدي:برای دانلود فایل به ادامه متن مراجعه کنید


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 29 دي 1388    بازديدها: 26372
نقش آموزش راهبردهای فراشناختی بر کیفیت دهی خدمات آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد


دکتر سید احمد هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
ظهیر نیکنام دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت


چکیده :
اهمیت و ثمربخشی روش های تدریس و یادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان بوده است و در این زمینه در بسیاری از کشورها مطالعات زیادی به مدت چهل سال در مورد ثمربخشی میزان روش های آموزشی در کلیه دروس انجام گرفته است.
تاریخچه مطالعات نشان می دهد روش های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر، پرورش شخصیت و رشد خلاقیت آنان مؤثر است. معلمان به عنوان سازندگان اصلی اندیشه و تربیت ضرورت دارد که با تازه ترین ابزارهای علمی و روش های نوین فعال تدریس آشنا شوند و بدانند در کدامین موقعیت آموزشی از کدامین روش استفاده نمایند.
هدف از ارائه این مقاله آموزش راهبردهای فراشناخت برای دانش آموزان سال سوم متوسطه نظری شهر لامرد در جهت آشنایی آنان با چگونه آموختن مطالب و یادگیری بهتر و سودمند می باشد. و همچنین ارائه راهکارهایی به معلمان، تا از این رهگذر و در فرایند تدریس تنها منظور و مقصود انتقال واقعیت های علمی به دانش آموزان نباشد بلکه چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن هم به شاگردان بیاموزند.
کلید واژه ها : فراشناخت، آموزش، کیفیت، راهبرد


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 29 دي 1388    بازديدها: 3979
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه نیروی انسانی کشور با محوریت واحد لامرد

دکتر سید احمد هاشمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد


چکیده
در روند تغییر و تحول سازمانها، کیفیت یک عامل تاثیرگذار و مهم می باشد و دانشگاهها نیز به عنوان یکی از سازمانهای موثر وارد میدان جدیدی شده که کیفیت از مشخصه های اصلی آنها محسوب می شود، در این راستا کیفیت آموزش، متغیر اساسی است که نقش اصلی را در رقابت بین کشورها به عهده دارد، آموزش در وضعیت کنونی از یک مقوله اجتماعی فراتر رفته و به یک مقوله اقتصادی تبدیل شده است و در جهان امروز انسان به عنوان عامل و هدف توسعه، نقشی موثری در توسعه کشورها دارد. از این رو آموزش و تربیت، حیاتی ترین منبع برای بشریت و رشد و کمال وی محسوب می شود. بر این اساس رشد و گسترش آموزش نیروی انسانی در کشورها به ویژه در کشور ما باید به عنوان نقطه آغازین مسیر توسعه، تلقی شود.
امروزه چالش ها و نیازمندی های متعدد و متنوع علمی و اطلاعاتی پیش روی نهادهای علمی قرار دارد که برای رویارویی با آن ضروری است در جهت نوعی تجدید حیات و تغییرات گسترده و حتی تنوع در اهداف، وظایف و کارکردها گام برداشت. برای کسب بیشترین بازدهی با کمترین هزینه، این نهادها باید به نوسازی خود همت گمارند. از این رو برنامه ریزی نوین و طراحی مجدد فعالیتها و نقشها ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ زیرا در این عصر، کارکردهای این نهادها تغییرات اساسی نموده است. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از مولفه های مهم بر توسعه نیروی انسانی، در کشور ما به طور موثری بر کیفی سازی نیروی انسانی تاثیر گذاشته است. در شهرستان لامرد نیز با توجه به مسیر توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف، نقش دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در توسعه این شهرستان مورد تاکید و توجه می باشد. در این مقاله به بررسی کیفیت نیروی انسانی با دید سیستمی پرداخته شده و در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت تحقق این هدف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد اشاره شده است.
واژگان کلیدی: دانشگاه آزاد اسلامی، توسعه، نیروی انسانی، آموزش، پژوهش


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 29 دي 1388    بازديدها: 6052
نقش راهنماي آموزشي در توسعه كيفي آموزش و پرورش شهرستان لامرد


1.دکتر سيد احمد هاشمي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد
2.سيد احمد علوي دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد واحد بوشهر


چکیده

راهنماي آموزشي فردي است كه برنامه هاي نظارت و راهنمايي را در مدرسه طراحي ،اجرا و ارزشيابي مي كند و با ديگر كاركنان مدرسه اعم از معلمان ،مديرو ديگر كاركنان ارتباط متقابل دارد .راهنما بايد طبق ضوابط معين و تعريف شده كه از سوي واحد مربوط به ايشان ابلاغ گرديده انجام وظيفه نمايد. در واقع راهنمايي آموزشي يك شيوه و يك سبك مشخص براي نزديك شدن به معلمان است براي اينكه راهنما و ناظر بتواند اين جريان را عملي سازد و هدف خود را تامين كند، بايد فكر،احساس و عمل او با ساير همكاران آموزشي خود هماهنگ باشد.
در حال حاضر با توجه به دگرگوني ها و تحولات بسيار در زمينه هاي مختلف علوم و تكنولوژي ،زمينه تغيير روشهاي تدريس معلمان و ابزار مورد استفاده آنها فراهم گرديده است.اصلاح فرايند آموزشي،ارتقاء سطح كيفيت تدريس معلمان و در نتيجه بهبود شرايط يادگيري دانش آموزان از هدفهاي كنوني راهنمايان آموزشي در مدارس است. لذا راهنمايان آموزشي با بهره گيري از آخرين يافته ها و پژوهشهاي علمي و آشنايي كامل با وظايف و مسئوليتهاي خود در جهت اصلاح وضع تربيتي دانش آموزان و معلمان ابتدايي در شهرستان لامرد عامل مهمي محسوب مي شوند،كه در اين مقاله به بررسي مقوله نظارت و راهنمايي و در نهايت ارائه راهكارهايي جهت استفاده بهينه از آن در مدارس ابتدايي پرداخته مي شود.
واژگان كليدي:راهنماي آموزشي،كيفيت،آموزش و پرورش،يادگيري،فرايند


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 29 دي 1388    بازديدها: 3093
ضرورت وجود مدیریت خلاق در سازمانها ی شهرستان لامرددکتر سید احمد هاشمی( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد)
رضا کریمی (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد)


چكيده

تلاش براي اثر بخشي ، وجه اشتراك اصلي همه ي سازمانها است . كارايي و اثر بخشي سازمانهادر گرو مديريت اثربخش و كار آمد است . خلاقيت براي بقاي هر سازماني لازم است . ويژگيهاي شخصيتي از جمله ميزان خلاقيت مديران با ميزان اثر بخشي در ارتباط است
. در دنیای کنونی دولت ها و ملت‌ها بدون توجه به تفاوت های تاریخی فرهنگی اعتقادی مذهبی و اقتصادی در رسیدن به توسعه فراگیر اتفاق نظر دارند و در تلاش برای یافتن راهبردهای عملی و اجرایی برای رهایی از عوامل عدم توسعه و بهره مند شدن از مزایا و منافع آن هستند. در این میان آن چه که در تمامی راهبردهای مطرح شده مورد تاکید قرار گرفته و تجارب ملل و کشورهای توسعه یافته نیز بر آن صحه میگذارد نقش انسان‌ها به عنوان مهمترین منابع محور توسعه اقتصادی اجتماعی است به طوریکه عموم صاحبنظران توسعه بر این عقیده اند که منابع انسانی پایه و اساس تغییر و تحولات زندگی بوده و به واقع توسعه ملی بر حول محور نقش نیروی انسانی تحقق می یابد. شهرستان لامرد از وضعيت اقتصادي مطلوبي برخوردار است وبهره برداري از منابع نفت وگاز، احداث پالايشگاه گاز پارسيان و ايجاد خط لوله چهارم موجبات شكوفايي اقتصادي منطقه را فراهم ساخته است. بر این اساس مدیریت خلاق اولین گام در رشد و توسعه این منطقه می باشد.


صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8