Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  مطالب براي آبان 1388 سال » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: طرح هاي پژوهشي انجام شده    نويسنده: admin    تاريخ: 28 آبان 1388    بازديدها: 5306
بسمه تعالی
موضوع تحقیق:
تعیین شاخص های توسعه ICT درمدارس متوسطه سازمان آموزش وپرورش استان فارس و ارائه راه کارهایی جهت توسعه ICT

ضرورت واهمیت تحقیق:

فناوری اطلاعات سالهاست که در کشورهای پیشرفته به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. تغییر و تحولات سریع محیطی در عصر اطلاعات همه سازمانها و نهادهای بشری از جمله آموزش و پرورش را با چالشهایی از قبیل جهانی شدن، رقابت شدید، کمبود منابع و نوسانات غیر قابل پیش بینی رو به رو ساخته است. آموزش و پرورش به ناچار برای مقابله با این وضعیت نیاز به اصلاحات، سازماندهی مجدد و استفاده از تکنولووی اطلاعات و ارتباطات دارد. با توجه به اهمیت و مزایای خصوصی و عمومی فن آوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش می تواند نقش عمده ای در کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا نماید. لذا به منظور تبدیل فن آوری اطلاعات و ارتباطات به فرهنگ عمومی نیاز به بررسی این موضوع با تفکر سیستمی در آموزش و پرورش، زمینه سازی جهت استقرار مدارس مجازی و هوشمند، تعامل، هماهنگی و همکاری تمام نهاد ها و سازمانهای دولتی، مشارکت بخش خصوصی، تدوین قوانین و استراتوی های جامع، و . . . می باشد. که رعایت این راهکارها منجر به کارآیی و اثر بخشی نظام آموزشی، برابری فرصت های آموزشی برای همه در تمام سطوح تحصیلی، پیشرفت کیفی و کمی تعلیم و تربیت، ایجاد روحیه پووهشی در معلمان و دانش آموزان، تقویت خود نظارتی، پرورش قوه ادراکی و تصمیم گیری، تربیت نیروی باسواد اطلاعاتی و کارآفرین و پیشگیری از فرار مغزها خواهد شد.

ICT فواید ومزایای بسیاری در زمینه های مختلف داردازجمله: گسترش سریع دانش جهانی که اطلاعات ساده تر وارزانتر در اختیار همه قرار می گیرد(آنااندرسون و ویویان ریمارلوند،2000)، ایجاد رقابت جهانی، بهبود مدیریت، گرایش به سمت تصمیم گیری عقلایی(وارث،1377)و...

دانش آموزان ماده اولیه وخام سازمان تربیتی هستند که بایدبراثر برنامه هاو مراقبتهای مستمر مدیر ومعلمان پرورش یابد.(میرکمالی ،1380) دراین زمینه مجمع نطارت بر برنامه های درسی، مهارتهای مورد نیاز دانش آموزان رابدین صورت اعلام کرده است:(جاریانی،2001)سواد فن آوری اطلاعات،تفکر خلاق، توانایی ایجادارتباط با دیگران و...

یکی دیگر ازموارد جهت ورودICT به مدارس آمادگی معلمان می باشد،البته آمادگی سطحی معلمان در زمینه سخت افزار ونرم افزار برای ایجاد تغییرات اساسی در کلاس درس کافی نیست.(قورچیان،1382)

متخصصان علوم آموزشی وفن آوری به رویکرد تلفیقی یا نگرش درهم تنیده اعتقاد دارند یعنی اینکه استانداردهای فن آوری باید با استانداردهای محتوایی تلفیق شود. دراین زمینه برنامه درسی باید به تشخیص مسایلی که دانش آموزان نیاز دارند بپردازد ویادگیری آنها بازده داشته باشد.(جاریانی،2001) نکته مهم این است که درک برنامه درسی در پیشرفت ICT اثر می گذارد واین مراحل باید طی شود:(داتون ویلیان،2002)مرحله آگاهی از ICT ،استفاده از ابزارهایICT، ادغام وگسترش حوزه های درسی وابزارICT، استفاده کاربردی ازICT .

زمانی کهICT به راحتی،اطلاعات رادراختیار کارکنان قرار دهد ویا فن آوری اطلاعات افراد را احاطه کرده با شد کارکنان به شکل ساختاری وخودجوش رو به سوی تحقیق وپووهش اورده وروحیه پووهش گری تقویت می شود.(صراف پور،1380)

یکی دیگر ازمنافع ICT تأثیردر کیفی سازی مدیریت می باشد.تحقیقات نشان داده است که آموزش مدیران برای استفاده از تکنولووی اطلاعات در اثر بخشی مدیریت آنها ضروری است و کسب مهارتهای کاربردی تکنولووی نوین برای مدیران سودمند بوده ومی تواند برتصمیم گیری آنها تأثیر بسزایی داشته باشد.(تامپسون،2002) بنابر این باتوجه به اهمیت ونقش ICT دردرونداد،فرایند و برونداد سیستم تعلیم وتربیت و نظر به وجود مشکلاتی که در مسیر اجرای ICT در مدارس متوسطه استان فارس مشاهده می شود،این تحقیق در نظر گرفته شده تا انشاءالله موجب رفع مشکلات موجود شود.موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: admin    تاريخ: 28 آبان 1388    بازديدها: 13510

توسعه منابع انسانی و نقش آموزش ضمن خدمت در آن


سید احمد هاشمی1


چکیده


یکی از شاخصهای کشورهای توسعه یافته، توجه به نقش نیروی انسانی و آموزش ضمن خدمت در دانشگاهها می باشد. امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست توجه به بهره وری نیروی انسانی، زمینه هماهنگی بین سازمان و منابع انسانی جهت پذیرش اهداف مشترک و تضمین نیل به اهداف سازمان و منابع انسانی را بوجود می آورد.


در بررسی تاریخچه مدیریت و سازمانهای مختلف به این نکته پی می بریم که مدیران و سازمانهائی در پیشبرد اهدافشان موفقند که به برنامه ریزی جهت توسعه شایستگی کارکنان پرداخته و به افراد، متناسب با تخصص و وظیفه آنان فرصت ابراز وجود می دهند.


امروزه توجه به بهره وری نیروی انسانی یکی از ظریفترین، دقیقترین و شاید پیچیده ترین کارها در عرصه مدیریت می باشد و روشهای بهره وری در هر محیط آموزشی با کارآیی نسبی برخوردار است و وظیفه مدیر، تشخیص به موقع این روشها در هر زمان و مکان می باشد. بنابراین توجه به بهره وری و بهسازی منابع انسانی در دانشگاهها یکی از وظایف خطیر مدیران محسوب شده که در این مقاله به آن توجه شده است.


واژگان کلیدی: توسعه منابع انسانی، آموزش ضمن خدمت.موضوع: مقالات كنفرانس هاي خارجي    نويسنده: admin    تاريخ: 28 آبان 1388    بازديدها: 4240
 

Effect of Information Communication Technology (ICT) on Students' Thinking Process in Iran


 


Seyed Ahmad Hashemi 1, Ezatolah Naderi 2, Ali Shariatmadari 2, Maryam Seif Naraghi2


1- Ph.D Student, Science &Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran


2- Science & Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran


 


 


ABSTRACT


Information Communication Technology (ICT) has been used as one of the most important tools of development in developed countries for many years. Quick changes in information era have faced all organizations and institutes, especially education, to challenges such as globalization, severe competition, resources shortage and unpredictable fluctuations. In order to cope with this situation, the education system needs some adjustment, reorganization, and communication technology use. Regarding the importance of ICT and its general and specific advantages, education can play the major role in ICT operations. So, there is a great need to consider this subject through systemic thinking in education, planning to establish virtual and smart schools, full concord and coordination among all institutes and public organizations,   private sectors' cooperation, enactment of laws and comprehensive strategies,... to achieve the goal of changing ICT to the public culture. Observing these rules and strategies leads to efficiency and effectiveness of education system, equal educational opportunities for all in every educational levels, quantitative and qualitative improvements in education, boost teachers' and students'  research morale, self-examination enhancement, improvement in comprehending and decision-making, training educated people and job creators and preventing brain drain. In this paper it has been attempted to define the key words first, and then with emphasis on systematic approaches, some necessary strategies will be presented.


 


Keywords: Systemic thinking, Information, Communication, Technology, Thinking process


 


 


 موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: admin    تاريخ: 27 آبان 1388    بازديدها: 6345
نگرش سیستمی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش تفکر محور و توسعه علمی


سید احمد هاشمی
دکتر عزت الله نادری
دکتر علی شریعتمداری
دکتر مریم سیف نراقیچکیده

فناوری اطلاعات سالهاست که در کشورهای پیشرفته به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. تغییر و تحولات سریع محیطی در عصر اطلاعات همه سازمانها و نهادهای بشری از جمله آموزش و پرورش را با چالشهایی از قبیل جهانی شدن، رقابت شدید، کمبود منابع و نوسانات غیر قابل پیش بینی رو به رو ساخته است. آموزش و پرورش به ناچار برای مقابله با این وضعیت نیاز به اصلاحات، سازماندهی مجدد و استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد. با توجه به اهمیت و مزایای خصوصی و عمومی فن آوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش می تواند نقش عمده ای در کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا نماید. لذا به منظور تبدیل فن آوری اطلاعات و ارتباطات به فرهنگ عمومی نیاز به بررسی این موضوع با تفکر سیستمی در آموزش و پرورش، زمینه سازی جهت استقرار مدارس مجازی و هوشمند، تعامل، هماهنگی و همکاری تمام نهاد ها و سازمانهای دولتی، مشارکت بخش خصوصی، تدوین قوانین و استراتژی های جامع، و . . . می باشد. که رعایت این راهکارها منجر به کارآیی و اثر بخشی نظام آموزشی، برابری فرصت های آموزشی برای همه در تمام سطوح تحصیلی، پیشرفت کیفی و کمی تعلیم و تربیت، ایجاد روحیه پژوهشی در معلمان و دانش آموزان، تقویت خود نظارتی، پرورش قوه ادراکی و تصمیم گیری، تربیت نیروی باسواد اطلاعاتی و کارآفرین و پیشگیری از فرار مغزها خواهد شد.
واژگان کلیدی: توسعه علمی، نگرش سیستمی، فن آوری، اطلاعات، ارتباطات، تفکر


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: admin    تاريخ: 27 آبان 1388    بازديدها: 6445
مقایسه میزان بکارگیری راهبردهای یادگیری توسط دانشجویان موفق و ناموفق


دکتر سید احمد هاشمی
ابوذر همتیچکیده :

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی میزان بکارگیری راهبردهای یادگیری توسط دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد می باشد. برای رسیدن به این هدف، به بررسی راهبردهای انگیزشی، نگرشی، مدیریت وقت، آرامش هیجانی، تمرکز، پردازش اطلاعات، انتخاب نکات اصلی، فنون مطالعه، خودآزمایی و امتحان دهی در بین دانشجویان موفق و ناموفق پرداخته شده است. جهت انجام این کار از پرسشنامه LASSI استفاده شده و این پرسشنامه بین جامعه آماری که کلیه دانشجویان موفق و ناموفق کارشناسی در رشته های مدیریت بازرگانی، دبیری زبان انگلیسی، مهندسی شیمی، آموزش ابتدائی، علوم سیاسی، مدیریت صنعتی و زبان و ادبیات انگلیسی می باشد توزیع شده است پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از روشهای آماری توصیفی (جدول، فراوانی، نمودار) وآماری استنباطی(آزمون T، تحلیل واریانس یکطرفه و دوطرفه، تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی) مورد تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که در بین دانشجویان موفق و ناموفق در استفاده از مهارتها تفاوت معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر میزان بکارگیری راهبردهای یادگیری در بین دانشجویان موفق، بطور متوسط بیشتر است.

واژه های کلیدی : راهبردهای یادگیری، دانشجویان موفق، دانشجویان ناموفق، پیشرفت تحصیلی، شکست تحصیلی


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8