Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 225
نگاهی به قرون وسطی


دکتر سید احمد هاشمی - دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد دانشگاه آزاد اسلامی ،لامرد، ایران

Seyed Ahmad Hashemi , Associate professor , Department of Education , Lamerd Branch, Islmic Azad University, Lamerd, Iran

شهنار دهقان باغ بردانی - دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد


چکیده

سده های میانه یا قرون وسطی به دوره ای از تاریخ مغرب زمین اطلاق می شود که میان دوره یونان و روم باستان و عصر جدید که با رنسانس( آغاز می شود قرار دارد و نزدیک به ده قرن به طول می انجامد دورانی است که در آن لااقل در مغرب )روم غربی ( سعی می شده است که فلسفه و علوم تابع دین و خدمتگزار آن باشد.در این دوره علوم ، مقدمه ای بود برای الهیات مسیحی و وسیله ای برای درست فهمیدن می شد حقایق دینی و روشن ساختن آن .در واقع ، فعالیت علمی بیشتر صرف تفسیر و تشریح متون دینی و تعبیر احوال متکلمان و بیان و تآویل کتاب مقدس و مطابقت دادن آرا فلسفه و دین عیسی )ع(، می شد ، زیرا که حقیقت را در کتاب مقدس و بعضی از نوشته های فلاسفه مکشوف می دانستند . در قرون وسطی حوزه فلسفه اسلامی ، مسیحی و البته سنت یهودی با تفکرات و فرهنگ یونانی در ارتباط بودند. همچنین بستر دینی در این دوران سبب شده بود که فلسفه نیز رنگی دینی به خود گیرد، از اساسی ترین موضوعات مطروحه در این شرایط دفاع از دین و گسترش و اشاعه ی آن بود که البته این دو تفکر)دین و فلسفه( در وجوهی نیز با هم در تعارض بوده اند. نقش علم و گسترش آن نیز از مسائل مهم این دوران می باشد که در این مقاله سعی می شود به مواضع مهم در دوران قرون وسطی مسیحی یعنی نقش دین ، سیاست ، فلسفه، و علم پرداخته شود

واژه های کلیدی : دین، فلسفه، سیاست، قرون وسطی، فرهنگ یونانی

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 238
خیانت زوجین در شهرستان لامرد


سید احمد هاشمی - استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
پروانه دودمان - عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران ایران
فاطمه زارعی - مدرس دانشگاه پیام نور


چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی علل خیانت زوجین در شهرستان لامرد انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماري پژوهش شامل 551 مورد خانوادههاي ناسازگار شهرستان لامرد بوده است که زوجین باهم ناسازگاري داشتند. از این تعداد 99 نفر که معمولا روابط خشونت آمیز داشتند و زن مورد خشونت جسمی قرار میگرفت به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده بوده است. جهت محاسبهي پایایی از آلفاي کرونباخ استفاده شده است که پایایی پرسشنامه در مقیاس 0 به / کلی 99 دست آمد و روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. براي تحلیل دادهها از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و از آمار استنباطی نظیر آزمون خی دو و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین تحصیلات زنان، درآمد خانوار، وضعیت اشتغال زنان، دخالتهاي اطرافیان، شکاکیت همسر و خشونت علیه زنان رابطه معنادار وجود دارد. افراد خانوادههاي ناسازگار یعنی زوجین، داراي منش اجتماعی هستند؛ به عبارتی، خود آنها زیر تسلط من اجتماعی است. آنها تسلیم هنجارها و توقعات اجتماعی هستند و باورهاي اجتماعی را بدون چون و چرا میپذیرند.

واژههای کليدی: ارتباطات زوجین، خشونت، خیانت زوجین، حل تعارضات.

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 243
نقش کارایی ، اثر بخشی و بهره وری نیروی انسانی در کیفیت بخشی فعالیت های سازمان
سید احمد هاشمی - لطیف شریفات


چکیده:

یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد درخواستهای او در سازمان اثری کلیدی بجا می گذارد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار مت عادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد .
مشارکت کارکنان در امور و تلاشهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره د وری و تعمیر برای بهبود بهره وری بویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد . روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می دهد .در این مقاله به صورت به بررسی نقش ، نقش کارایی ، اثر بخشی و بهره وری نیروی ا نسانی در کیفیت بخشی . فعالیتهای سازمان می پردازیم.

کلمات کلیدی: کارایی ،اثربخشی،بهره وری، مدیریت اثربخش

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 281
تعلیم و تربیت در ایران باستان
دکتر سید احمد هاشمی
زیبا بسارده


چکیده :

تعلیم و تربیت از آغاز شکل گیری زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسان ها در رابطهی متقابل به شکل ابتدایی وجود داشته و بر این اساس، یکی از قدیمی ترین نهادها یا پدیده های اجتماعی است که مثل هر پدیده ی اجتماعی مورد مطالعه ی جامعه شناسی قرار می گیرد. در واقع، استمرار و بقای هر جامعه ای نیازمند مطالعه ی آن است چرا که مجموعه ی باورها، ارزش ها، رفتارها، گرایش ها و مهارت های آن جامعه را به نسل جدیدش منتقل می کند. کشور ایران با توجه به سابقه طولانی و تمدنی عظیم در زمینه تعلیم و تربیت پیشتاز بوده و جز نخستین تمدن هایی بوده که در این زمینه فعالیت داشته است . در این مقاله به صورت به بررسی وضعیت تعلیم و تربیت در دوره ایران باستان می پردازیم . تابا آشنایی با آن دوران به اهمیت سابقه و وضعیت تعلیم و تربیت در دوره ایران باستان آشنا شویم

کلمات کلیدی: تعلیم و تربیت ، تمدن باستان، ایران باستان، تمدن

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 246
آسیب های اجتماعی اینترنت بر خانواده و دانش آموزان


سید احمد هاشمی - عباس منصوری - حسین حسن زاده


چکیده:

شبکه ی اینترنت در کنار مزایای بسیار، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. قدرت های مهم سیاسی و اقتصادی جهان از اینترنت برای نفوذ سیاسی و فرهنگی بر کشورهای مختلف استفاده می نمایند و از این راه آسیب های جدی را در ابعاد مختلف بر پیکره ی اجتماع وارد می سازند . در بعد اجتماعی با فراهم آوردن زمینه های غیر اخلاقی بین جوانان به ایجاد ارتباطات نامتعارف بین آنهاپرداخته است . این زمینه های غیر اخلاقی بنیان های خانوادگی را مورد تهدید قرار داده و با شکل گیری خرده فرهنگ های مختلف شکاف بین نسلها را افزایش می دهند . در بعد سیاسی با شکل گیری گروه های سیاسی مجازی سعی در مختل کردن جریان اطلاع رسانی سالم سیاسی هستند. مهمترین بعد این رسانه بعد فرهنگی آن است که از آن به منظور انتقال هنجارها و ارزش های غربی و سلطه فرهنگی استفاده می شود .کدام عقل سلیم است که شاهد این خطرات باشد و از آن پیشگیری ننماید . در این میان نقش بی بدیل خانواده در این امر نقش کلیدی تلقی گردیده و با همکاری همه مسئولان و نهادهای جامعه با بستر سازی فرهنگ صحیح استفاده از اینترنت و تقویت باورهای دینی و مذهبی امید است که بتوان از آسیب های اجتماعی و خانوادگی تاحدود زیادی کاست . این مقاله ضمن برجسته ساختن اهمیت نهاد خانواده و مورد تهدید قرار گرفتن آن از سوی شبکه های اجتماعی، پیشنهاداتی به منظور آشنایی هر چه بیشتر خانواده ها با تهدیدات فضای مجازی و استفاده ی صحیح از فضای مجازی ارایه شده است .وهمچنین با بیان آسیب های اینترنت درصدد شناساندن آن آسیب ها و مقابله با آن می باشد . به امید این که روزی همه ی افراد بتوانند فرهنگ صحیح استفاده از اینترنت را بیاموزند .

کلمات کلیدی : اینترنت، آسیب های اجتماعی ، خانواده ، فضای مجازی، دانش آموزان


دریافت مقاله


صفحه قبل 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 51 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8