Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 269
نقش خلاقیت مدیران مدارس در کیفیت بخشی به فعالیت های تربیتی در مدارس


سید احمد هاشمی - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
لطیف شریفات - دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت


چکیده:

خلاقیت یکی از ویژگیهای منحصر به فرد می باشد که بعضی از افراد بیشتر از دیگران از آن بهره مند هستند و برخی دیگر کمتر با توجه به حساسیت و ظرافت کار مدیریت لزوم برخورداری مدیران مدارس از این ویژگی بسیار مهم است. با توجه به اهمیت مدیریت آموزشی لزوم خلاقیت در زمینه های مختلف آن احساس می شود .علاوه بر این به مهارتهای مدیران که شامل مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی است، نیز اشاره ای داشته ایم زیرا افکارها در خلأ شکل نمی گیرد و باید زمینه ای برای بروز خلاقیت پیدا شود.هدف از این مقاله شناسائی راه های خلاقیت و نقش خلاقیت مدیران مدارس در کیفیت بخشی به فعالیتهای تربیتی در مدارس می باشد و با معرفی شیوهای نوین خلاقیت در مدیریت و آشنایی مدیران با این مهارت گامی موثر در زمینه کیفیت بخشی در تعلیم و تربیت برداریم.

کلید واژه: خلاقیت در مدیریت، مدیریت در آموزش و پرورش، مدیریت خلاق


دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 262
بررسی میزان توجه به منابع طبیعی در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

دکتر سید احمد هاشمی ، اعظم کریمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد
دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد


چکیده

پژوهش حاضر با عنوان "بررسی میزان توجه به منابع طبیعی در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی" و با هدف کمک به حل تعارضات زیست محیطی و مشکلات ناشی از آن شکل گرفته و کوشیده است تا با نگاهی از منظر آموزگاران ابتدایی، میزان و کیفیت پرداخت به اهمیت منابع طبیعی در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی را بسنجد. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی و جامعه آماری، کلیه ی معلمان ابتدایی پایه های چهارم تا ششم منطقه ی علامرودشت اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته است که در چند پرسش اساسی میزان توجه به اهمیت منابع طبیعی همچون؛ آب، هوا، خاک و اکوسیستم را تشریح کرده و از آموزگاران پاسخ گرفته است. جامعهی آماری پژوهش 74 نفر از آموزگاران پایه های سوم تا ششم ابتدایی منطقه ی علامرودشت اند که با توجه به محدودیت اعضاء ، از روش سرشماری به جای نمونه گیری بهره گیری شده است. از اعتبار محتوایی برای سنجش روایی پرسشنامه و برای ارزیابی پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در نهایت با استفاده از نرم افزارههای Excel2016 و Minitab17 و در دو سطح تجزیه و تحلیل شدند. حاصل این کنکاش علمی، مبرهن شدن توجه به مولفه ی مدنظر در کتب منظور و پی بردن به این مهم بود که ؛ در پی تغییر اساسی مطالعات اجتماعی ابتدایی در چند سال اخیر، رویکرد مثبت و طبیعت گرایانه ای در این کتاب ها ایجاد شده و فضای آموزشی مطلوبی به نفع زیست محیط و منابع طبیعی در این مجموعه کتب فراهم شده است.

کلمات کلیدی: منابع طبیعی، مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 248
بررسی رابطه مولفه های سازمان یادگیرنده با تربیت شهروندی کارکنان اداره آموزش و پرورش خراسان شمالی

سید احمد هاشمی - مریم مهری


چکیده

هدف و روش: پژوهش حاضر بررسی رابطه مولفه های سازمان یادگیرنده با تربیت شهروندی کارکنان اداره آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی بالغ بر ۲۶۱ نفر می باشند که از این میان ۱۹۶ نفر با توجه به فرمول کوکران براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند (به خاطر ریزش نمونه ده درصد بیشتر در نظر گرفته شد). تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه، سازمان یادگیرنده زائول و جاستین (۱۹۹۸) و پرسشنامه تربیت شهروندی تابش(۱۳۹۱) استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه ها بوسیله اساتید و متخصصین تایید و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/ ۶۵ و /۸۳ می باشند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون f , t فیشر و رگرسیون استفاده گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد بین سازمان یادگیرنده و تربیت شهروندی رابطه معنادار و مستقیم مشاهده گردید( ۰ / ۰۱>P) و از بین مولفه های سازمان یادگیرنده تنها رابطه مولفه های قابلیتهای فردی تفکر سیستمی و مدلهای ذهنی با تربیت شهروندی معنادار بوده ( ۰ /۰۱>P) و رابطه مولفه آرمان مشترک و یادگیری جمعی غیر معنادار بوده است ( ۰ / ۰۱< Y ( P بطور کلی میزان مولفه های سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش (نمونه) مناسب و میزان متغیر تربیت شهروندی کم و نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که عوامل فردی( ۰/ ۳۴= )) و مولفه های سازمان یادگیرنده (۳۷/ ۰ = ) توانایی پیش بینی تربیت شهروندی کارکنان ( در حدود ۳۰ درصد) را به صورت کلی دارا هستند.

کلید واژه ها: سازمان یادگیرنده , تربیت شهروندی, آموزش و پرورش خراسان شمالی

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 233
بررسی اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام


دکتر سید احمد هاشمی - دانشیار گروه علوم تربیتی ، واحد لامرد ،دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
مریم ستایش فر - دانشجوی رشته دکترا فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد، ایران


چکیده:
هدف کلی از انجام این تحقیق،بررسی تعلیم و تربیت در اسلام می باشد. پژوهش حاضر با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون و پژوهش های تعلیم و تربیت و همچنین متون و تحقیقات انجام شده در حوزه تربیت اسلامی می باشد. در این پژوهش از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس، مبتنی بر اهداف و سؤالات پژوهش برای جمع آوری اطلاعات، استفاده شد. بدون تربیت نه دین براى مردم مفهومى دارد، و نه دنیاى آنها سامان می یابد . مسئله تعلیم و تربیت در همه ادیان توحیدی و خصوصاً اسلام از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. انسان، مستعد اتصال به همه ی کمالات است اما وصول به آن ها در گرو تعلیم و تربیت صحیح می باشد وبرای رسیدن به هدف والای قرب الی الله باید بهترین شیوه ها را انتخاب نمود. در نظام اسلامی، هدف کسب رضای خداست. از طرف دیگر روابط حاکم بر زندگی افراد، متأثر از دیدگاه ملهم از سبک زندگی اسلامی می باشد . بنابراین تاثیرتربیت اسلامی در برقراری سبک زندگی اسلامی انکارناپذیر و اجتناب ناپذیر است .

واژههاي كليدي: تربيت، تعليم، تربيت اسلامی

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 266
مهارت آموزی و نقش خانواده در تربیت فرزندان


دکتر سید احمد هاشمی - دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد دانشگاه آزاد اسلامی ،لامرد، ایران

Seyed Ahmad Hashemi , Associate professor , Department of Education , Lamerd Branch, Islmic Azad University, Lamerd, Iran

شهنار دهقان باغ بردانی - دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد


چکیده

خانواده به طور طبیعی مهم ترین نقش را در زمینه سازی رشد و تحول فرزندان بر عهده دارد و یکی از مهمترین نهادهادی اجتماعی ساسانیان باستان است که در همه زمانها و مکانها بوده و به نیازهای اساسی و حیاتی که برای بشر مشترک است، پاسخ می دهد و خانواده کارکردها و وظایف گوناگونی از قبیل فرزند آوری ، انتقال ارزش ها، هنجارهای فرهنگی به فرزندان و... بر عهده دارد. برخی از عالمان تعلیم و تربیت، محیط بی مانند خانواده را عامل اصلی تربیت فرزندان می دانند، زیرا فرزندان در چارچوب خانواده نخستین تجربه های خود را به دست می آورند. والدینی که با رفتار نیک و گفتار پسندیده شان فرزندان را خوب پرورش دهند، بزرگ ترین خدمت را به خانواده خود و اجتماع کرده است. در برابر و بر عکس والدین بد اخلاق و منحرف که با رفتار خود فرزندانشان را به انحراف می کشند، بزرگترین خیانت ها را به خانواده خود و اجتماع کرده اند. ( هاشمی ۱۳۹۶) برای بهتر زیستن احتیاج داریم که مهارتهایی را از طریق آموزش و در طی دوران زندگی تحت عنوان مهارتهای زندگی بیاموزیم. یکی از این مهارت ها مهارت های ابراز وجود می باشند که عبارتند از مهارت در خواست کردن و مهارت نه گفتن . در این مقاله سعی شده است که مهارت نه گفتن صحیح در دانش آموزان سوم داهنمایی مدرسه راهنمایی رسالت پسرانه منطقه تبادکان تقویت نمایم. لذا بر این شدم که بهترین راه ها و روشها را با مشورت با افراد متبحر و آگاه در زمینه مهارتهای زندگی و صحبت با اولیا و مدیر مدرسه را بر گزینم. که خوشبختانه با بنده همکاری لازم انجام شد . و از طریق آگاهی دادن به اولیا و خود دانش آموزان تا حدی این امر مثمر ثمر واقع شد. چرا که ایجاد مهارت قوی نه گفتن در دانش آموزان مستلزم آگاهی همه جانبه اولیا و نیز مسلط بودن معلمان بر مهارت نه گفتن و اجرای آن با استفاده از ابزار های مناسب است. یکی از این ابزارها این است که اگر دانش آموزان واقعا ارزشهای دین خود را بشناسند و مسیر آزادی را در آنها از طریق اعتقادات در آنان به صورت درست تفهیم نماییم. و ارزشها را به نحوه درست به آنان بشناسانیم. می توانیم آنان را در مسیر درست هدایت کنیم و مهارت های زندگی را از طریق شناساندن ارزشها در دانش آموزان شکوفا نماییم. در نگاه اول این امر کاری نشدنی است ولی مستلزم سعی و تلاش است و زمان بر نیز است پس با توجه به این که دانش آموزان عناصر اینده اداره ی کشور هستند. این تلاشها بیهوده نخواهد بود.

کلید واژه : مهارت ها ، روش مقابله. نقش خانواده

دریافت مقاله


صفحه قبل 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8