Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 248
بررسی شایستگی و سبکهاي تفکّر مدیران در بانک ملی


سید احمد هاشمی ، عصمت محمدی ، حسین سنچولی

چكيده

این پژوهش با هدف شناسایی رابطۀ سبک تفکر و شایستگی مدیران انجام شد. نمونه 118 نفری از مدیران بانک ملی با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتیجه تحلیل سلسله مراتبی، برای گروه اول شامل سبک هایی تفکر (قانون گذار، کلی، اجرائی و سلسله مراتبی) نشان داد که 10 درصد از تغییرات شایستگی مدیران بانک ملی را تبیین می کنند و 7 درصد تغییرات شایستگی مدیران توسط گروه دوم که شامل سبک های تفکر درونی و سلطنتی می باشد، قابل تبیین است. و نتایج اندازه همبستگی برای بقیه انواع سبک های تفکر معنی دار نبوده است.

واژه‌هاي كليدي: سبک تفکر، شایستگی، بانک ملی.

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 241
مطالعه اثر اعتماد به مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی


سید احمد هاشمی ، غلامرضا حاتمیچكيده
امنیت شغلی به عنوان شرایط استخدام در یک قرارداد دائمی با یک چشم انداز از موقعیت آینده در سازمان و تحت تاثیر رویدادها و عوامل شغلی تعریف می شود. یکی از این عوامل اعتماد به مدیریت ارشد سازمان می باشد که دارای ابعاد مختلفی می باشد. دراین پژوهش به بررسی اين اثرپذیری به روش همبستگی با استفاده از نرم افزار spss و روش آماری رگرسیون چندگانه در سازمان امور مالیاتی اقدام شد. نتایج تحلیل نشان داد؛ هر سه بعد اعتماد به مدیریت ارشد سازمان (اعتبار، صلاحیت و خیرخواهی) بر امنیت شغلی موثر می باشند.

واژه‌هاي كليدي: اعتماد، مدیریت ارشد، امنیت شغلی

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 205
بررسی تدوین برنامه درسی آموزش عالی در ایران

سید احمد هاشمی
دانشیار و عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد. ایران
Hmd_hashemi@yahoo.com

رضا غلامیان
دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران
Reza7659@yahoo.com


چکیده

هدف از این مطالعه شناخت، سازماندهی و شکل دهی فعالیت های آموزشی در حیطه یادگیری است. فهم برنامه درسی شاخه ای از علوم تربیتی است. برنامه ریزی درسی یکی از مهمترین شاخه های مطالعات برنامه درسی که به تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه می پردازد. از این رو می توان گفت که نظام های آموزشی بر محور برنامه های درسی می چرخند، چرخه نظام آموزش و پرورش بدون یک نظام آموزش عالی پیشرو تکامل نخواهد یافت. آموزش عالی نه تنها یکی از حقوق اولیه افراد جامعه است بلکه زیربنای توسعه همه جانبه و پایدار نیز می باشد. برنامه ریزی درسی می تواند بازوی مستحکم آموزش عالی بوده و در تبیین فرآیند یاددهی- یادگیری، طراحی و ساختار برنامه درسی به عنوان هدایت گر نظام آموزش عالی کشور باشد. در این راستا محورها و موضوعات خاصی مطرح می شود که نیازمند تبیین و بررسی هستند؛ این موضوعات عبارتند: نیازسنجی آموزشی، منابع انتخاب اهداف، منابع انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، فعالیت های یادگیری، جامعه و موضوع درسی، انتخاب روش های درسی مناسب، بهره گیری از انواع ارزشیابی ها و فنون مناسب ارزشیابی و جایگاه مدرس در برنامه های درسی دانشگاهی با توجه به محورهای یادشده در تدوین برنامه درسی از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین ترتیب طراحی الگوهای تدوین برنامه درسی مفید و کارآمد در آموزش عالی در راستای تحقق اهداف ارزشمند آموزش عالی در جهت توانمندسازی آن ها و صلاحیت حرفه ای تدیون برنامه درسی بسیار حائز اهمیت است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تدوین برنامه درسی فرآیندی است که به منظور تشخیص نیازها، تهیه اهداف اختصاصی، شناسایی و سازماندهی محتوا، انتخاب روش و تهیه مواد مورد نیاز جهت ارزیابی آموزش و فراگیر مورد استفاده قرار می گیرد.

واژگان كليدي: برنامه درسی ، تدوین برنامه درسی ، آموزش عالی

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 228
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه نهج البلاغه

سید احمد هاشمی - دانشیار گروه علوم تربیتی ، واحد لامرد ،دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
مریم ستایش فر - دانشجوی رشته دکترا فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد، ایران


چکیده:

هدف از این پژوهش آشنایی با اصول اخلاقی و شناخت نهج البلاغه در جهت تعلیم تربیت انسان دو مفهوم كلیدي در حیات علمی و معنوي بشر است كه پیوسته در كنار » تربیت « و » تعلیم « . است هم به كار رفته، و همراه هم هستند ، در این پژوهش با استفاده از روش كیفی از كلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس، مبتنی بر اهداف و سؤالات پژوهش براي جمع آوري اطلاعات، استفاده شد است، سعی بر آن است كه ضمن تعریف تعلیم و تربیت،ویژگی ها ي تربیتی نظام اسلامی بررسی و سپس با استفاده از بیان فصیح و بلیغ امیر المومنین )ع(اهداف تربیت،آداب تعلیم وتعلم وشیوه هاي تربیتی مد نظر آن حضرت بررسی شود.

واژگان كلیدي: تربیت، نظام اسلامی، نهج البلاغه

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 217
واکاوی فلسفه اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم

سید احمد هاشمی - دانشیار گروه علوم تربیتی ، واحد لامرد ،دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
مریم ستایش فر - دانشجوی رشته دکترا فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد، ایران


چکیده:

در پژوهش حاضر سعی شده است به واکاوی فلسفه اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم پرداخته شود. روش مطالعه از نوع کیفی مروری – تحلیلی بوده است که با جستجو در مقالات علمی وکتابهای مختلف و اینترنت به تدوین آن پرداخته شده است .هر عملی که در تعلیم و تربیت انجام میشود، بر فلسفهای مبتنی است و از اصول آن استنتاج میشود. » رویکرد مکاتب « طبق اقدام پژوهی، رویکردی در پژوهشهای کیفی است که به معلمان و کارگزاران آموزشی کمک میکند تا به گونهای پژوهش را با موقعیت تربیتی تلفیق کنند تا بتوانند نقش مستقیم و فوری در موقعیت تربیتی و بهبود فرایند آموزش ایفا کنند و آموزش و پرورش را به نقطة مطلوب مورد نظر برسانند. هدف از این تحقیق، مطالعة ریشههای نظری و فلسفی اقدام پژوهی با استفاده از روش اسنادی- تحلیلی است. لذا با توجه به ویژگی ها و اهداف و نتایج متعدد اقدام پژوهی )معلم پژوهنده( ویژگی و اهداف ، و تغییر در جهت مطلوب، اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته شده است.

واژههاي كليدي: اقدام پژوهی، فلسفه، پراگماتیسم

دریافت مقاله


صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 51 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8