Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 303
بررسی تاثیر رهبری توزیعی بر توانمندسازی معلمان مدارس متوسطه شهرستان جم

سید احمد هاشمی ، مهدی نوروزی، صادق نوروز مصرمی


دانشيارگروه علوم تربيتي، واحد لامرد ، دانشگاه آزاد اسلامي ،لامرد ،ايران
دانشجوي دكتري برنامه ریزی درسی، واحد لامرد ، دانشگاه آزاد اسلامي ، لامرد ، ایران
دانشجوي دكتري برنامه ریزی درسی، واحد لامرد ، دانشگاه آزاد اسلامي ، لامرد ، ایران


چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثیر رهبری توزیعی بر توانمندسازی معلمان می باشد، جامعه آماری کلیه معلمان دبیرستان های شهر جم بود که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه استاندارد رهبری توزیعی ایلمور(2000) و توانمندسازی اسپریتزر(1995) بود که روایی آن از نظر اساتید و پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ در سطح مطلوبی بر آورد شد. تحلیل نتایج با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که رهبری توزیعی تاثیر معنی داری بر توانمندسازی معلمان داشت ، با این وجود میزان تاثیر گذاری تجارب رهبری(β=./308) بر توانمندسازی معلمان بیشتر از سایر ابعاد بود. همچنین رهبری توزیعی بیشترین تاثیر را بر بعد اعتماد در معلمان داشت(f=14.21).

کلمات کلیدی: رهبری توزیعی - توانمندسازی - معلمان- مدارس شهرستان جم

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 272
بررسی توان انگیزش شغلی در پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی


سید احمد هاشمی ، سید یعقوب میر کتولی ، محمد مهدی صادق نژادان


چكيده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی بر اساس انگیزش شغلی در کارکنان سازمان ثبت احوال بود. نمونه شامل 159نفر از جامعه مذکور که به روش نمونه گیري تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي انگیزش شغلی رابینسون، خودکارآمدی شغلی ریگز و کنایت و توصیف رفتار کارآفرینانه پیرس، کرامر و رابینز استفاده شد. پژوهش حاضر همبستگي از نوع تحلیل متعارف بود. تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس چند متغیره نشان داد که انگیزش شغلی پیش بینی کننده خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی هستند و قویترین رابطه بین بین انگیزش شغلی و خودکارآمدی شغلی وجود دارد.

واژه‌هاي كليدي: انگیزش شغلی، خودکارآمدی شغلی، کارآفرینی سازمانی.

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 206
بررسی تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک بر کیفیت خدمات دانشگاهی
در دانشگاه‌های استان بوشهر
سید احمد هاشمی، رضا غلامیان ، حسین حسن زاده

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد. ایران
دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران
دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، ایران


چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک بر کیفیت خدمات دانشگاهی در دانشگاه‌های استان بوشهراست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه‌های استان بوشهر در سال تحصیلی 95-1394 می‌باشد که بنا بر آمار رسمی تعداد آنان 650 نفر می¬باشد. همچنین کلیه دانشجویان و مراجعه‌کنندگان به دانشگاه‌های استان بوشهر در سال تحصیلی 95-1394 که آمار دقیقی در دسترس نمی‌باشد. نمونه این پژوهش مشتمل بر 100 نفر از کارکنان دانشگاه‌های استان بوشهر بودند که برای انتخاب آن‌ها از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده استفاده شده است. همچنین تعداد 250 نفر از دانشجویان و مراجعه‌کنندگان به دانشگاه‌های استان بوشهر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام می‏گیرد. پس از طی مراحل مقدماتی و مرور ادبیات تحقیق، فرضیات آن تدوین گردید و سپس اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. یافته ها نشان داد برنامه‌ریزی استراتژیک تأثیر معنی‌داری بر کیفیت خدمات دانشگاهی در دانشگاه‌های استان بوشهر دارد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، خدمات دانشگاهی، دانشگاه های استان بوشهر

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 202
تاثیر مدیریت دانش درسازمان

سید احمد هاشمی ، شهین شریفات


چكيده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد اداره آموزش و پرورش استان خوزستان بوده است. فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت است که بین مدیریت دانش و عملکرد اداره آموزش و پرورش استان خوزستان رابطه معناداری وجود دارد. در این تحقیق که برمبنای مدل لاوسون است فرآیند مدیریت دانش شامل شش مرحله خلق دانش ، کسب دانش ، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش می شوداین تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش ، توصیفی پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش با روش نمونه گیری و نمونه گیری اولیه جامعه آماری درین تحقیق کلیه اساتید و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان شامل 163 نفر هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد.که روایی محتوایی آن توسط چند نفر از اساتید مدیریت و همچنین کارشناسان اداره آموزش و پرورش استان خوزستان مورد تایید قرار گرفت.آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده های تحقیق مورد استفاده قرار گرفت؛ یافته های تحقیق فرضیه اصلی و فرعی تحقیق را تایید کرد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعاتتحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss بهره گرفته شد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش،عملکرد سازمانی،اداره آموزش و پرورش استان خوزستان

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 241
بررسي ابعاد استفاده از خلاقیتهای کارکنان در جهت جذب منابع و ارائه خدمات به مشتریان در بانک تجارت آذربایجان غربی


سید احمد هاشمی ، ابوذر حاتمی قوشچی ، رحیم فرجی


چكيده

يكي از اهداف ايجاد بستر يادگيري سازماني و توسعه سازمان يادگيرنده ايجاد زمينه و افزايش سطح خلاقيت و نوآوري در سازمانهاست. بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی می توانند با بهبود روشهای جذب منابع نقش عمده ای در پیشبرد اهداف اقتصادی بانکها داشته باشند. لذا هدف این تحقیق، بررسی تاثیر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع و ارائه خدمات به مشتریان در بانک تجارت آذربایجان غربی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی بوده و تعداد 384 پرسشنامه در اختیار کارکنان قرار گرفت و پایایی هر کدام از پرسشنامه ها بیشتر از 7/0 بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که از مولفه های خلاقیت، ابعاد انگیزه پیشرفت کارکنان، كنجكاوي کارکنان، قدرت ابراز وجود کارکنان، پشتکار و انضباط کارکنان و انگیزه داشتن دانش وسیع کارکنان با جذب منابع رابطه معنی داری وجود دارند و ابعاد علاقه به نظم و ترتیب کارکنان، شخصیت غیرمتعارف کارکنان، استقلال کارکنان، طرز فکر انتقادی کارکنان و حساسیت به مسائل اجتماعی کارکنان با جذب منابع رابطه رابطه معنی داری وجود ندارند.

واژه‌هاي كليدي: خلاقیت، جذب منابع، ارائه خدمات، مشتریان، بانک تجارت.

دریافت مقاله


صفحه قبل 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8