Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 13 دي 1389    بازديدها: 10265
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر توسعه مشارکت سیاسی زنان

(مطالعه موردی: زنان 18 تا 39 سال شهرستان لامرد)

دکترسید احمد هاشمی دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

عبدالعزیز عبداله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم


چکیده:
مشارکت سیاسی زنان یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و سیاسی به آن توجه خاص می شود.این مطالعه بر آن است که به بررسی عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان بپردازد، و دلایل استقبال محدود زنان ایرانی را در عرصه مشارکت سیاسی کشور بررسی کند.
تحقیق مذکور با استفاده از روش توصیفی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه 343 نفر از زنان شهرستان لامرد بین سنین 18 تا 39 سال بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. و با استفاده از روشهای آماری پارامتری و ناپارامتری بوسیله نرم افزار spss نتایج داده ها مورد تحلیل قرار گرفته است . یافته های تحقیق طبق آزمونهای همبستگی رگرسیون و تحلیل واریانس ، حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل (وضعیت تأهل،اعتماد سیاسی، خانواده سیاسی، میزان تقید مذهبی، تمایل به کسب قدرت و مقام) با مشارکت سیاسی زنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها:
مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی، خانواده سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، پایگاه اجتماعی

مقدمه:
مشارکت در زندگی تا بدان اندازه اهمیت دارد که ارسطو آن را محور «زندگی سیاسی» قرار داده است و شهروند را کسی می داند که از حق مشارکت در امور سیاسی برای اولین بار از حدود دویست سال قبل، از طریق حق رأی صرفا برای مردان، در جوامع باختری رواج یافت، اما مشارکت زنان در سیاست با تأخیری صد ساله آغاز شد.
شناخت عوامل موثر بر فعالیتهای سیاسی زنان بدلیل اینکه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و باید به نسبت جمعیت خود در سیاست حضور داشته باشند و مشارکت خود زمینه های مختلف فرآیند توسعه را تسریع بخشند، امری لازم و به جا است. این واقعیتی است که زنان صرف نظر از فضای فرهنگی و اجتماعی که در آن به سر میبرند؛ مشکلات مشترک زیادی دارند. محدودیت اعتماد به نفس و تلقی منفی از خود داشتن و سایر عوامل روان شناختی که ناشی از شرایط جامعه اند، هم بخشی از مشکلات زنان در زمینه مشارکت سیاسی را تشکیل می دهند. برای شناسایی و رفع موانع مشارکت زنان مناسب ترین کسانی که قادر به حل مشکلات و مسائل مرتبط می باشند، خود زنان هستند.
تقید به دین، تاثیر خانواده در ایجاد بینش سیاسی، پایگاه اجتماعی – اقتصادی (میزان تحصیلات، میزان درآمد، شغل)، تمایل به قدرت و مقام، وضعیت تأهل، اعتماد سیاسی، ازجمله عوامل موثر می باشد.
برنامه ریزان نیروی انسانی باید با دخالت دادن زنان در امور مختلف جامعه از حداکثر استعدادها و توانایی های زنان در امور مختلف جامعه از حداکثر استعدادها و توانایی های زنان بهره برداری کنند. (لهسایی زاده، 20:1381).
دور ساختن زنان چه از سوی عوامل بیرونی یا درونی از دانش سیاسی به بهانه تندی آثار مثبت همیاری اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
از این رو ضرورت تقویت مشارکت سیاسی زنان یک موضوع سرنوشت سازی برای توسعه اجتماعی کشور محسوب میشود که هر چه روی آوری به آن کندتر و شکل ایجاد آن ناقص تر باشد تاریخ توسعه کشور به تأخیر می افتد. آنگونه که شاید با از میان رفتن وقت طلایی هیچ وقت حاصل نمی شود.
در هر صورت نادیده گرفتن نیازها، خواسته ها و مطالبات زنان به نفع توسعه جامعه ما نخواهد بود با توجه به رشد حضور دختران در مراکز آموزش عالی و مجامع علمی می بایست زمینه های حضور آنان را در عرصه های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد.
و اما این پژوهش در صدد بررسی عوامل موثر اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان در شهرستان لامرد است.


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 3 دي 1389    بازديدها: 6569
باسمه تعالي

فرا تحليل مهارت هاي مورد نياز مديران و دلالت هاي آن جهت توسعه علم در آموزش و پرورش

سیدرضا بلاغت
دکترسیداحمد هاشمی


چکيده
تامين نيازها در فعاليت انسان ها بسيار تاثير دارند و عدم تامين اين نیازها سبب پيدايش تشويش و اضطراب در افراد مي شود. نيازهاي آموزشي مديران نيز از جمله نيازهايي است كه اگر به آنها نپردازيم، مديران نخواهند توانست به طور كارآمد و مؤثر به وظايف خود بپردازند. توسعه علم در آموزش و پرورش مستلزم توجه به نیازهای مدیران است. نيازهاي آموزشي مديران نيز در زمينه هاي مختلف قابل بررسي است.يكي از اين زمينه ها برآوردنيازهاي آموزشي براساس مهارت هايِ سه گانه رابرت كاتز مي باشد. كاتز مهارت هايِ مورد نياز مديران را به فني، انساني و ادراكي تقسيم مي كند و براي هر يك ويژگي هايِ خاصي قايل است.فراتحليل نيازهاي مديران براساس اين مهارت ها،هدف اصلي اين پژوهش است.به عبارت ديگر اين پژوهش سعي دارد از طريق بررسی تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان دهد که آيا مديران آموزشي ما به آموزش اين مهارت ها نياز دارند ياخير،واگر نياز دارند آن ها کدامند و از آن ها چه دلالت هایی جهت توسعه علم در آموزش و پرورش قابل استخراج است. نتايج پژوهش به طور کلی نشان مي دهد که مديران به آموزش در زمينه ي مهارت هاي فني،انساني وادراکي نياز دارند. پژوهش حاضر نهایتاً دلالت هایی جهت توسعه علم در آموزش و پرورش ارایه کرده است.
واژه هاي کليدي: فراتحليل، نيازهاي آموزشي، توسعه علم، و مهارت هاي فني،انساني وادراکي.


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 3 دي 1389    بازديدها: 4970
باسمه تعالی

بازاندیشی در پژوهش معلمان به منظور تولید علم در آموزش و پرورش

سیدرضا بلاغت
دکترسیداحمد هاشمی
علیرضا عباسی


چکیده
پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی در پیِ بازاندیشیِ پژوهش هایِ معلمان به منظور تولید علم در آموزش و پرورش است. بر همین اساس با مراجعه به بنیادهایِ نظری و علمی، به بررسیِ ضوابطی و استلزاماتی می پردازد که پژوهش معلمان با الهام و تبعیت از آن ها، به پژوهش علمی و در نتیجه تئوری هایِ علمی و تولید علمی تبدیل شوند. بر همین اساس می توان سوال اصلی پژوهش حاضر را این گونه مطرح کرد که چگونه می توان پژوهش معلمان را پژوهشی علمی دانست؟ و یا این که معلمان در پژوهش های خود باید از چه ضوابط و استلزاماتی تبعیت کنند تا پژوهش هایشان تولیدی علمی محسوب شود؟ نتیجه ی حاصل آن است که پژوهش معلمان از جهات مختلف مفید و مناسب است. این مهم در صورتی مفید تر و مناسب تر است که در جهت تولید علم باشد. پژوهش معلمان نیازمند تبعیت از استلزاماتی است تا بتواند به تولید علم منتهی شود. این استلزامات در پژوهش حاضر طی عناوینِ داشتن ویژگی هایِ پژوهش علمی، مطابقت با روش هایِ پژوهشی مرتبط، و پیگیریِ فرضیه ها به منظورِ تبدیل شدن آن ها به نظریه، قانون و اصل آمده است. مطالعه ی حاضر ضمن بحث در زمینه ی موضوع و نتایج، به ارایه ی پیشنهادهایِ کاربردی جهت هدایت پژوهش های معلمان به سمت تولید علمی پرداخته است.
واژگان کلیدی: پژوهش معلمان، تولید علم، آموزش و پرورش.


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 3 دي 1389    بازديدها: 2716
باسمه تعالی

بردباری، پیش نیازِ تولید و توسعه ی علم در مدارس

سیدرضا بلاغت
دکتر سیداحمد هاشمی


چکیده
به منظور تولید و توسعه ی علم، نیازمندِ بردباری و مدارا هستیم زیرا در فرایندِ علمی، نقادی، بازنگری، بازاندیشی و آزمون مجدد اهمیت فراوان دارد و این مستلزمِ بردباری و مداراست. این ضرورت مخصوصاً از آن جهت است که در علم، نظریه ها تغییر می کنند و دانشمندان باید خود را برای تغییرات آماده کنند. بردباری و مدارا مي تواند در سطح آن چه تساهل و تسامح (مدارا) مي نامند، بماند و يا تا برترين پايگاه، كه همانا شناختن اوج خرد، بزرگداشت انسان و آزادي اوست (بردباری) بالا رود. دست يابي به اين پايگاه كه همانا دست يابي به انديشه‌ي باز، بلند‌نظري و آزاد منشي است جز بر بنياد تربيت آزادمنشانه، ناشدني است. . بر این اساس و با این بنیاد، پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی به این موضوع می پردازد که بردباری چگونه می تواند باعث تولید و توسعه ی علم در آموزش و پرورش، مخصوصاً در مدارس گردد؟ و به عبارت بهتر چگونه می توان بردباری را به منظور تولید و توسعه ی علم در آموزش و پرورش ترویج کرد و توسعه داد؟ نتیجه این که در مطالعه ی حاضر، یک نمونه ی تئوریکی و دو نمونه عملی به منظور ترویج و گسترشِ بردباری در آموزش و پرورش، مخصوصاً مدارس ارایه شده است. در نهایت نیز پیشنهادهایِ کاربردی به منظورِ ترویج و گسترشِ بردباری و تولید و توسعه ی علم در مدارس ارایه شده است.


صفحه قبل 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8