Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 637
بررسی رابطه هوش هیجانی واثربخشی گروهی کارکنان

(مورد مطالعه : بیمارستان میلاد تهران)


سید احمد هاشمی ، فرشته فرومدیان ، مهدی حجتیچكيده

موفقيت در زندگي بسته به اين است كه فرد بتواند به تجارب هيجاني خود وديگران بيانديشد و پاسخ هاي هيجاني سازمان یافته ای بدهد. افراد در توانايي تشخيص احساسات خود و ديگران و نظم بخشيدن به آنها و توانايي استفاده از اطلاعات هيجاني با هم تفاوت دارند. اين توانايي ها درچارچوبي به نام هوش هيجاني سازمان يافته است. هدف اصلی این تحقیق رابطه میان هوش هیجانی و اثربخشی گروهی را در بیمارستان میلاد تهران می¬باشد. فرضیات تحقیق از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می¬دهد از بین متغیرهای فرعی هوش هیجانی ویژگی¬های برون¬فردی هوش هیجانی رابطه مستقیم و معناداری با اثربخشی گروهی دارد. همچنین؛ از ویژگیهای درون فردی نیز متغیرهای خودابرازی و عزت نفس نیز نیز با اثربخشی گروهی رابطه مستقیم و معناداری دارند. سه متغیر فرعی ویژگیهای کنترل استرس، سازگاری و مهارت اجتماعی رابطه‌ای با اثربخشی گروهی ندارند.

واژه‌هاي كليدي: هوش هیجانی، اثربخشی، بیمارستان میلاد.

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 569
ارزيابي سرمايه اجتماعي در شركت كفش ملي


سید احمد هاشمی ، شهره احمدپورچكيده

در نوشته های جدید مدیریت ، موضوع سرمایة اجتماعی که صبغه ای جامعه شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و در این رشته مورد اقبال فراوان نیز قرار گرفته است. در واقع، سرمایة اجتماعی به عنوان بستری مناسب برای بهره وری سرمایه های انسانی و فیزیکی، راهی برای نیل به موفقیت قلمداد شده و مدیرانی که قادر به ایجاد سرمایة اجتماعی در سازمان بوده، راه کامیابی شغلی و سازمانی خویش را هموار می سازند. لذا، در این پژوهش(پایان نامه کارشناسی ارشد) به ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی در شرکت کفش ملی خواهیم پرداخت .
رویکرد این پژوهش، توصیفی/ همبستگی و جامعه آماری آن، تمامي كاركنان شاغل در شركت كفش ملي است كه تعداد آن بالغ بر 544 نفر بوده که افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند . داده های پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده بین 204 نفر از کارکنان شرکت مذکور گردآوری گردید. همچنین، به منظور ارزیابی ابعاد سرمایه اجتماعی ، یعنی ، بُعد شناختی؛ بُعد ساختاری و بُعد رابطه ای (ناهاپیت و گوشال، 1998) ، از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده گردیده-است.
یافته های پژوهش حاکی از آنست که بین هر سه بُعد سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ بطوریکه میزان ضریب همبستگی بین بُعد شناختی و ساختاری، 58/0، بین بُعد شناختی و رابطه ای، 62/0 و بین بُعد ساختاری و رابطه ای، 52/0می باشد . لذا ، نتایج مذکور نشانگر اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در شرکت کفش ملی می باشد . بنابراین ، بهبود موقعیت رقابتی سازمان در صنعت کفش ، مستلزم توجه بیش از پیش به هر سه بُعد سرمایه اجتماعی درشرکت کفش ملی می باشد .

واژه‌هاي كليدي: سرمایه اجتماعی ، بُعد شناختی ، بُعد ساختاری ، بُعد رابطه ای ، کفش ملی.

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 579
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی کارکنان

مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سید احمد هاشمی ، مهدی نوروزی
دانشيارگروه علوم تربيتي ، واحدلامرد ، دانشگاه آزاد اسلامي ،لامرد ، ايران
دانشجوي دكتري برنامه ریزی درسی، واحدلامرد ، دانشگاه آزاد اسلامي ،لامرد ، ايران


چکیده

پژوهش توصیفی حاضر با هدف ارزیابی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی کارکنان انجام گرفت. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بوشهر بود. با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 185 نفر انتخاب و پرسشنامه رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی را پاسخ دادند. اعتبار محتوایی پرسشنامه‌ها با استناد به نظر متخصصان و اعتبار عاملی آن‌ها با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد بین رهبری تحول آفرین با چابکی سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (05/0p). همچنین ضریب تاثیر بعد انگیزش الهام بخش بر چابکی کارکنان بیشتر از سایر ابعاد بود(05/0p).

واژگان كليدي: رهبری تحول آفرین - چابکی سازمانی- کارکنان

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 595
تلفیق درس علوم تجربی و ورزش برای افزایش رغبت و ایجاد انگیزه در دانش آموزان


دکتر سید احمد هاشمی - دانشیاریار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
عباس منصوری - دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد لامرد
حسین حسن زاده - دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد لامرد


چكيده :

هدف از برنامه هاي آموزش ادغامي و تلفيقي فقط ارتباط دادن يك يا چند موضوع درسي به يكديگر يا رفع تكليف آموزش نيست، بلكه هدف اصلي، ادغام و تلفيق متفكرانه و هوشمندانه و با برنامه است كه رسيدن به اين هدف كار مشكلي است. در اين نوع ادغام و تلفيق بايد هويت اصلي دروسي كه به صورت ادغامي و تلفيقي آموزش داده مي گردند حفظ شود تا استمرار آموزش و يادگيري بعد دچار مشكل نشود. در اين نوع برنامه ريزي بايد مواد و مفاهيم آموزش سازماندهي شده با روش هاي آموزش جديد و نو تدريس شوند. تجاربي كه از اجراي موفق برنامه هاي آموزش ادغامي و تلفيقي در كشورهاي مختلف جهان به دست آمده نشان مي دهد كه معرفي برنامه هاي تلفيقي يك استراتژي جديد براي افزايش همكاري ميان معلمان و افزايش سطح انگيزش دانش آموزان براي ياديگري بهتر و افزودن بر زمان و تعداد دفعات كلاس هاي دروس ادغامي به چندين برابر است. از طرفي به كار گيري اين روش، زمينه يادگيري را در دروس ادغامي افزايش ميدهد و ارتباط كاربردي دروس نسبت به يكديگر را نشان مي دهد.استفاده از روش های نوین تدریس مبتنی بر نظریه های یادگیری در راستای کیفیت بخشی به فرایند یاد دهی _ یادگیری به عنوان تنها منبع انحصاری ، خط کم رنگ سازی اقدام پژوهی در جهت ابداع روش های ابتکاری تدریس و تولید دانش در کلاس درس را به دنبال خواهد داشت .در این پژوهش سعی من بر آن بوده است تا با تلفیقی از درس علوم تجربی و ورزش روشی نو در تدریس این درس بیافرینم تا از این طریق به اهداف مورد نطر خودم یعنی درگیر کردن دانش آموزان در فرایند یادگیری ، از بین بردن حالت تک بعدی و معلم محوری کلاس درس ، ایجاد علاقه و انگیزه به یادگیری فعال برسیم .

واژگان کلیدی : تربیت بدنی ،تلفیق ، علوم ،انگیزه ،دانش آموز

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 396
واکاوی نقش مشارکت والدین در یادگیری دانش آموزان در استرالیا


دکتر سید احمد هاشمی -دانشیار گروه علوم تربیتی،واحد لامرد ،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد ،ایران
دکتر علی اصغر ماشینچی - استادیار گروه مدیریت، واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران
آتنا مسن آبادی - دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد


چکيده

که استراتژی های مشارکت والدین بیشترین تاثیر را زمانی دارد که آنها بر ارتباط رفتارهای خانواده ها، معلمان و دانش آموزان به نتایج یادگیری،تمرکزمی کنند، در ان زمان است که درکی روشنی از نقش والدین و معلمان در یادگیری، وجود دارد، وقتی که رفتار خانواده منجر به یادگیری می شود، و زمانی که روابطی سازگار، مثبت بین مدرسه و والدین وجود دارد. به همین دلیل، مهم است که درک کنیم که چه عواملی ممکن است تمایل به تغییر داشته باشد و چگونه این موارد ممکن است به بهبود نتایج علمی دانش آموزان کمک کند. چند مسیر وجود دارد که از طریق آن پدر و مادر می توانند کمک کنند.. در اين پژوهش علمی مروری به بررسي واکاوی نقش والدین در یادگیری در استرالیا پرداخته شده است. . برای دستیابی به این هدف، از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شد. اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه اي جمع آوري شد. در این مقاله سعی شده است ابعاد مشارکت والدین در یادگیری و اثرات مشارکت والدین یادگیری در کشور استرالیا براساس گزارشی که در سال 2012 در استرالیا انجام شده مورد بررسی قرار گرفت.

واژه های کلیدی: مشارکت والدین، یادگیری ، استرالیا

دریافت مقاله


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8