هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 15 آذر 1391    بازديدها: 3558
ارائه ی الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در جهت تولید ملی


سید احمد هاشمی، ابوالفضل عباسی

فارس-لامرد- دانشگاه آزاد اسلامی- معاونت آموزشی و دانشجویی

hmd_hashemi@yahoo.com

A. abolfazl1369@yahoo.comچكيده

امروزه اهمیت منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست و سازمان ها برای بقاء در محیط پیچیده و پر چالش و همچنین بهبود فرآیندهای تولیدی خود به نیروی انسانی توانمند و خلاق نیازمند هستند. توانمندسازی و توسعه ی منابع انسانی یک رویکرد مدیریتی است که در آن به کارکنان تفویض اختیار می شود تا خودشان تصمیم بگیرند و در تصمیمات سازمان مشارکت داشته باشند. سازمان ها به عنوان نظام های پیش رو در جهت تولید ملی جوامع، نیازمند نیروی انسانی کارآمد و توانمند در تمامی ابعاد می شود. انسجام و توسعه منابع انساني مستلزم توسعه ی برنامه‌هاي توانمندسازي است كه مديريت منابع انساني نقش بسزايي در يكپارچه سازي و تلفيق اين برنامه‌ها براي ارائه ی الگوي مناسب توانمندسازي كاركنان ايفا مي‌كند. به منظور دستيابي به اين هدف و كمك به محققان و مديران حوزه ی منابع انساني، در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي راه های توانمندسازی نیروی انسانی سازمان ها و بازنگری الگوهاي توانمندسازي، الگويی راهبردی و جامع که برآمده از نیازها و فرآیندهاست؛ نیز ارائه -شود.
کلید واژه ها: توانمندسازی، نیروی انسانی، تولید ملی، سازمان.


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 15 آذر 1391    بازديدها: 1102
آموزش و توسعه مهارت های مدیران آموزشی رویکردی جامع در بهره وری فرآیندهای سازمانی

سید احمد هاشمی
hmd_hashemi@yahoo.com
لامرد- دانشگاه آزاد اسلامی- معاونت آموزشی و دانشجویی

ابوالفضل عباسی
A. abolfazl1369@yahoo.com


چكيده

کارایی و اثربخشی را می توان کلید موفقیت سازمان ها و نهادهای مختلف دانست؛ این مهم زمانی تحقق می یابد که نظارت دقیقی بر فرآیندهای رفتاری و کاری صورت پذیرد و مدیریت سازمانی رویکردی اصولی به خود گیرد. بنابراین آموزش و توسعه ی مدیریت را می توان به عنوان ابزاری در نظر گرفت که باعث می شود فرآیندهای سازمانی، رفتاری و کاری سازمان ها صورتی عملی به خود بگیرد و موجبات نیل سازمان به بهره وری را فراهم آورد. در اين صورت كارآيي و اثربخشي تضمين مي-شود. در اين راستا عمده ترین منابع استراتژیک هر سازمان و یا هر جامعه، منابع انسانی و در رأس آن مدیریت کارا و اثربخش است. جوامعی در بلندمدت قرین موفقیت خواهند شد که بتوانند مدیران خود را به طور صحیح و اصولی در ابعاد شغلی، رفتاری، استاندارد نمودن، خودآموزی و ... آموزش و پرورش دهند و همراه تقویت دانش و معرفت و مهارت های فنی لازم، افرادی پرکار و معتقد و مؤمن بسازند. از این رو مدیریت نقش مهمی در توسعه ی سازمان ها و جوامع دارد. بر اين اساس و با توجه به نقش و اهميت مدیریت منابع انساني در كارآيي و اثر بخشي، در اين مقاله سعي بر آن است تا با تبیین شاخص هاي كارآيي و اثربخشي به آموزش و توسعه ی مهارت های مدیران، به عنوان یک رویکرد جامع در دستيابي به كارآيي و اثربخشي فرآيندهای سازمانی پرداخته شود.

واژه هاي كليدي : آموزش، توسعه ی مدیریت، كارآيي، اثر بخشي، بهره وری، سازمان.


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 15 آذر 1391    بازديدها: 2111
نیازسنجیِ آموزشی مدیران مدارس ابتدایی در زمینه ی مسایل جسمانی، آموزشی و روانی-عاطفی دانش آموزان پسر شهرستان لارستان در سال تحصیلی 91-90


سید احمد هاشمی
hmd_hashemi@yahoo.com
لامرد- دانشگاه آزاد اسلامی- معاونت آموزشی و دانشجویی


ابوالفضل عباسی

A. abolfazl1369@yahoo.com


چکیده

هدف از انجام پژوهشِ توصيفي - پيمايشي حاضر، تعيين نيازهاي آموزشي (نيازسنجي آموزشي) مديران مدارس ابتدایی شهرستان لارستان در ارتباط با دانش آموزان پسر بوده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی مدیران مدارس ابتدایی پسر این شهرستان به تعداد حدود 70 نفر بوده اند و نمونه از جامعه ی مذکور با روش سرشماری، انتخاب شده است. اطلاعات در اين تحقيق به دو روش توصيفي و پیمایشی جمع آوري شده و ابزارِ پژوهش نیز پرسشنامه ی محقق ساخته و بر اساس فن دلفی بوده است. براي پاسخگويي به سؤال هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده‌هاي به دست آمده، از روش‌هاي آمار توصيفي شامل فراوانی و درصد، و آمار استنباطي شامل آناليز واريانس ناپارامتري فريدمن و آزمون خی دو استفاده شده است.

نتیجه ی پژوهش نشان می دهد که مدیران مذکور در زمینه ی مسایل و موضوعات بدنی، روانی – عاطفی، و آموزشی دانش آموزان پسر به آموزش هایی نیاز دارند که به ترتیب بیش ترین نیاز در هر یک از مؤلفه ها در این زمینه هاست: مسایل جسمی دانش آموزان و چگونگی برخورد با آن ها، احساسات دانش آموزان (شناخت آن ها و چگونگی هدایت و برخورد با آن ها)، روش های علاقه مند کردن دانش آموزان به تحصیل و یادگیری.

واژگان کلیدی: نیازسنجیِ آموزشی، مدیران مدارس ابتدایی، دانش آموزان پسر.


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 18 خرداد 1391    بازديدها: 1868
نقش مدیران خلاق بر توسعه ی کیفی شهرستان لامرد

دکتر سید احمد هاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد

hashemy.ahmad@yahoo.com


چكيده:
همه کارشناسان به این نکته اعتقاد دارند که مدیریت به عنوان بدنه اصلی هر سازمانی محسوب می شود. اطلاعات، نگرش ها و رفتار یک مدیر در توسعه دائمی یک سازمان تاثیر زیادی دارد. یک مدیر بایستی بتواند در برابر موقعیت های مختلف سازمانی به عنوان یک شخص تاثیر عمل نماید. در یک سازمان، عوامل زیادی تاثیر دارد که ضرورت شناخت این عوامل برای یک مدیر خلاق لازم می باشد.
تلاش براي اثر بخشي ، وجه اشتراك اصلي همه ي سازمانها است. كارايي و اثر بخشي سازمانهادر گرو مديريت اثربخش و كار آمد است. خلاقيت براي بقاي هر سازماني لازم است. ويژگيهاي شخصيتي از جمله ميزان خلاقيت مديران با ميزان اثر بخشي در ارتباط است.
در دنیای کنونی دولت ها و ملت‌ها بدون توجه به تفاوت های تاریخی فرهنگی اعتقادی مذهبی و اقتصادی در رسیدن به توسعه فراگیر اتفاق نظر دارند و در تلاش برای یافتن راهبردهای عملی و اجرایی برای رهایی از عوامل عدم توسعه و بهره مند شدن از مزایا و منافع آن هستند. در این میان آن چه که در تمامی راهبردهای مطرح شده مورد تاکید قرار گرفته و تجارب ملل و کشورهای توسعه یافته نیز بر آن صحه میگذارد نقش انسان‌ها به عنوان مهمترین منابع محور توسعه اقتصادی اجتماعی است به طوریکه عموم صاحبنظران توسعه بر این عقیده اند که منابع انسانی پایه و اساس تغییر و تحولات زندگی بوده و به واقع توسعه ملی بر حول محور نقش نیروی انسانی تحقق می یابد. شهرستان لامرد از وضعيت اقتصادي مطلوبي برخوردار است وبهره برداري از منابع نفت وگاز، احداث پالايشگاه گاز پارسيان و ايجاد خط لوله چهارم موجبات شكوفايي اقتصادي منطقه را فراهم ساخته است. بر این اساس مدیریت خلاق اولین گام در رشد و توسعه این منطقه می باشد.
این مقاله در پی آن است که با شناخت ویژگی ها و خصوصیات مدیران خلاق و با توجه به ظرفیت های شهرستان لامرد به ارائه مجموعه پیشنهادهایی جهت توسعه بهتر شهرستان لامرد بپردازد.
واژگان کلیدی: مدیریت، خلاقیت، سازمان، توسعه، کارایی.

مقدمه
مديريت، كاري پيچيده و در واقع هنري تمام و كمال است. يكي از دلايل اين موضوع آن است كه مديران براي انجام وظايف خويش با انسانها سر و كار دارند . انسان موجودي است ارزشمند و پر رمز راز و دستيابي به كاميابي از فعاليتهاي جمعي منوط به شنا خت و بهره گيري از استعداد هاي نهفته و بروز نو آوري هاي او مي باشد .كارايي و اثر بخشي هر سازمان تا حد قابل ملاحظه اي به نحوه مديريت و كاربرد صحيح و مؤثر منابع انساني بستگي دارد .
امروزه، هنر مديريت از دشـوار ترين، ظـريف ترين و پر ثمر ترين كارهاي آدمي ميدانند و به مديريت تا آن حد اهميت مي دهندكه هنر اداره كردن را از عمده شاخصهاي عمده تمدن معاصر اعلام مي نمايند.
با توجه به اهميت مديريت بايد به نقش ويژگيهاي شخصيتي از جمله ميزان خلاقيت و ابتكار مديران در ارتقاء و توسعه ی سیستم ها پرداخت.
در عصر شتاب ،سرعت و انفجار اطلاعات ، مديراني خواهند توانست به اهداف سازماني خويش جامه ي عمل بپوشانند كه از سرعت كافي در تفكر ، تصميم گيري ، برنامه ريزي و اجرا داشته باشند. غالب موفقيتها و تغييرات اجتمايي شگرف زماني تحقق پيدا مي كند كه مديران و انديشمندان جامعـه ، خود بر اسـاس خـلاقيت و توانايهاي الـهـي خويش به ارائه ابتكار و اختراع و نوآوري اقدام كند.
بنابراين بدون شك پيشرفتهاي جديد در عرصه زندگي بشر از طريق خلاقيت و نو آوري حاصل شده است. جامعه جهاني امروز پيوسته دچار تحول و دستخوش گرگوني است. براي زيستن در چنين محيط متغير و بي ثباتي مديريت خلاق ضرورت مي يابد.
در مجموعه اي كه خلاقيت و نو آوري از ضروريت و عامل اصلي است ، نقش مديريت بسيار مهم است. زيرا مديريت مي تواند توانايي و استعداد و خلاقيت و نو آوري را در افراد ايجاد ، ترويج و تشويق كند. خلاقيت و نوآوري تعهد عمده اي را براي مدير سیستم به وجود مي آورد. تعهدي كه او را قادر مي سازد از عقايد قالبي و تعصب جاهلي و قراردادها و جريانهاي عادي فراتر رفته و به تعالي فكري دست پيدا كند ،به امر پژوهش ارج نهد و يافته هاي آن را بكار گيرد وبا انعطاف امر مشكلي را با تدبير خردمندي حل كند. (نيلي آرام ،77 )
در نهايت آنكه تلاش براي اثر بخشي، وجه اشتراك اصلي همه سازمانها است به گونه اي كه اكثر تحقيقات انجام شده در حوزه سازمان و مديريت آگاهانه ويا نا آگاهانه و يا مستقيم يا غير مستقيم به آن پرداخته اند.(ريچارد 1376، ص20) . مفهوم موفقيت در مديريت با تعبير ميزان موفقيت نتايج حا صل از كار بايد مهمترين هدف يك مدير با شد . بازدهي كار يك مدير نيز بايد از طريق صادره هاي مديريت سنجيده شود نه ميزان وارده ها . يعني موفقيت هاي كاري او نه مجموعه كارهايي كه به او محول مي شود يادر روز انجام مي دهد . موفقيت چيزي است كه مدير از راه اعمال صحيح مديريت بدست مي آورد و بصورت بازده كار ارائه مي كند . تعريف صحيح و بدون ابهام درباره ي اثر بخشي مديريت همان ميزان موفقيت مدير در زمينه بازدهي و نتايج كاري است كه به او محول شده است . مديران با مديريت سنجيده ي خود مي توانند مجموعه را به مو فقيت برسانند و زودتر و بهتر به هدفها نايل آيند.


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 15 خرداد 1391    بازديدها: 2425
توجه به ابعاد امنيت فردي و اجتماعي در قرآن ضرورتی در جهت ارتقاء امنیت تربیتی شهرستان لامرد

دکتر سید احمد هاشمی
ابوالفضل عباسی
a.abolfazl1369@yahoo.com


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8