Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 265
جايگاه تفكر انتقادي در برنامه درسي


دكتر سيداحمدهاشمي - دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد،لامرد ،ايران
فريبا آروين نسب - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي
محمدرضا خوش بيان- دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكيچكيده

تفكر انتقادي ارزشمندترين مهارت است كه مدارس مي توانند به فارغ التحصيلان خود تخصيص دهند. تدريس تفكر انتقادي
هميشه هدف آموزشي براي معلمان در تمام رشته ها و سطوح بوده است. با اين حال، اين نتيجه هميشه انجام نگرفته است.
شايستگي تفكر انتقادي نياز به تغيير فلسفي از خروجي به فرايند، يادگيري به تفكر و تفكيک موضوع به ادغام موضوع دارد. اين مقاله به عنوان چارچوبي براي درک تفكر انتقادي در سراسر برنامه درسي، نشريه هاي سنتي و معاصر مربوط به اين فرايند را مورد بررسي قرار مي دهد، ماهيت تفكر انتقادي را بررسي مي كند و رويكردهاي آموزش و ارزيابي كه آموزگاران ممكن است براي ترويج تفكر انتقادي استفاده كنند را تحليل مي نمايد. اين تجزيه و تحليل با توصيف شيوه هاي آموزشي انجام مي گيرد كه باري دانش آموزان انگيزه اي شود تا در فرايندهايي كه تفكر انتقادي را توصيف مي كنند، درگير شوند.

كلمات كليدي: تفكر انتقادي، برنامه درسي، پرس و جو، حل مسأله، نظريه

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 327
یادگیری مبتنی بر همیاری


دكتر سیداحمدهاشمی -دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد،لامرد ،ايران
فریبا آروین نسب -دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي


چکیده

يادگيري مشاركتي به عنوان مفهومي تعريف مي شود كه مبتني بر كار گروهي است كه در آن فراگيران )يادگيرندگان( مسئول يادگيري ديگران و همچنين يادگيري خودشان هستند. اين مقاله به بررسي مفهوم يادگيري مبتني برهمياري مي پردازد. روش اهميت يادگيري مشاركتي، اصول يادگيري مشاركتي، ،jigsaw هاي يادگيري مشاركتي از جمله روش بررسي گروهي و روش ارزيابي و پردازش اين روش ها مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه هم يادگيري مشاركتي و هم مهارت هاي پردازش علوم در يادگيري علوم طبيعي مهم هستند اما نياز به پژوهش هاي ميداني بيشتري براي بررسي اثرات اين روش در بافت هاي مختلف آموزشي مي باشد.

كلیدواژه ها: یادگیری مشاركتی،یادگیری مبتنی بر همکاری

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 260
مبانی هنری و زیباشناختی تربیت شهروندی


دکتر سید احمد هاشمی - دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ، ایران
سیدمعصومه سیف - کارشناسی ارشد برنامه ریسی درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الكترون
یكی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و شناسایی مبانی هنری و زیباشناختی تربیت شهروندی انجام شده است . هنر، کشف واقعیت و کسب معرفت و حرکت به سوی تکامل و حیات معقول و نوعی معرفت و دستیابی به آن که با تربیت زیبایی شناختی امکانپذیر است. آموزش شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان در جامعه امروز است، بر این اساس این مولفه از مباحث اساسی جامعه شهری در هر دوره تاریخی از زندگی انسان می باشد. این مسئله از قرن ۱۹ در جوامع صنعتی و شهرنشینی از اهمیت فراوانی نسبت به دوره های تاریخی گذشته جهان برخوردار گردیده است، همین امر منجر به پیدایش و ضرورت نظام مهارت های شهروندی و اهمیت آن گشته است . اهمیت تربیتی این بحث آن است که تمام معلمان و تمام موضوعات درسی و در حقیقت، تمام فعالیت ها در مدرسه، می توانند تجربه و درک زیبایی شناخت دانش آموزان را افزایش دهند. برنامه ریزان در سری ممکن است اهداف زیبایی شناختی یا اهداف اظهاری را به عنوان اهداف توأم در یادگیری لحاظ کنند. مدیران آموزشی می توانند نسبت به مسأله زیبایی شناسی در برنامه ریزی رویدادهای مدرسه و در اعتلای درک هنری حساس باشند.

کلمات کلیدی : هنر، زیباشناختی، تربیت شهروندی

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 320
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدیران
(مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان)


سید احمد هاشمی - عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ، لامرد ، ایران
رضا اشگرف - دانشجوری دکتری مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری ، شرکت پالایش گاز پارسیان
ژاله قاسمی - کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ، لامرد ، ایران


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدیران مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان» انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت پارس جنوبی به تعداد ۲۵۰ نفر می باشد. نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول کوکران ۱۴۶ نفر انتخاب شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی آزمون ۲۸ سؤالی (برادبری وجین گریوز) و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت احساسات استفاده گردید. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شده است بدینگونه که پس از اجرای اولیه پرسشنامه مجددا پس از دو هفته پرسشنامه در اختیار ۲۰ نفر از مدیران قرار گرفت که ضریب اعتبار بدست آماده برای دو پرسشنامه هوش هیجانی و مدیریت احساسات به ترتیب برابر ۸۳٪ و ۷۸/. می باشد. روش تحقیق توصیفی با استفاده از جداول فراوانی بوده که با بهره گیری از روش آمار توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون)، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که: هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدیران و کارکنان سطح مطلوبی دارد و همچنین بین هوش هیجانی و ابعاد آن با مدیریت احساسات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، مدیریت احساسات، خودمدیریتی، سازگاری، کنترل، همدلی

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 257
تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی
بررسی تأثیر آموزش راهبرد یادگیری خودتنظیمی بر تربیت شهروندی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه تبریز


سید احمد هاشمی - دانشیار گروه علوم تربیتی واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
محمد حسن نظری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک


چکیده:

تحقیق حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش راهبرد یادگیری خودتنظیمی بر تربیت شهروندی و مولفه های آن بر روی دانش آموزان به شیوه نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعه آماری - پژوهش را تمام دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز تشکیل می دادند که از میان آن ها به روش تصادفی خوشه ای نمونه ای به حجم 40 نفر انتخاب شد که40نفر آن ها در گروه آزمایش و20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه محقق ساخته تربیت شهروندی با سه مولفه به عنوان پیش آزمون توسط هر دو گروه تکمیل شده سپس گروه آزمایش آموزش یادگیری خودتنظیمی را به مدت هشت جلسه 100 دقیقه ای و هر هفته دو جلسه دریافت نمودند و در این مدت گروه کنترل برنامه عادی روزانه خود را گذراندند. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش یادگیری خودتنظیمی بر تربیت شهروندی و مؤلفه های آن در مورد دانش آموزان پسر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی:تربیت شهروندی، یادگیری خودتنظیمی، مولفه های تربیت شهروندی

دریافت مقاله


صفحه قبل 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 51 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8