Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php:149) in /home/drhashemi/public_html/engine/rss.php on line 207 مشاهده مطالب اين کاربر administrator - وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش http://www.dr-hashemi.com/ fa مشاهده مطالب اين کاربر administrator - وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش DataLife Engine زندگینامه http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=366 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=366 باسمه تعالی
شناسنامه ی علمی و اجرایی

نام و نام خانوادگی: سید احمد هاشمی
وب سایت:www.Dr-Hashemi.com
آدرس کانال درتلگرام: dr_S_A_hashemi@
آدرس کانال درسروش: http//sapp.ir/dr_S_A_hashemi
ایمیل: Hmd_hashemi@yahoo.com - hashemi@iaulamerd.ac.ir
آدرس: استان فارس، شهرستان لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی.
تحصیلات: دکترای تخصصی (Ph.D.): برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1388.
تلفن: 09177823024

رتبه علمی : دانشیار برنامه ریزی درسی.
]]>
administrator Fri, 16 Nov 2018 13:54:51 +0330
آموزش و پرورش تطبیقی http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=479 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=479 alt

]]>
administrator Wed, 22 Aug 2018 14:44:20 +0430
مدیریت کلاس http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=478 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=478 alt

]]>
administrator Wed, 22 Aug 2018 14:43:33 +0430
مقايسه ی ميزان انطباق دانشگاههای آزاد اسلامي و دولتي استان فارس با ويژگيهای دانشگاههای هزاره سوم ... http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=477 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=477 مقايسه ی ميزان انطباق دانشگاههای آزاد اسلامي و دولتي استان فارس با ويژگيهای دانشگاههای هزاره سوم از ديدگاه متخصصان و صاحبنظران

سید احمد هاشمی - ابوالفضل عباسی - زینب هاشمی


چکیده

هدف از انجام این طرح، مقایسهی میزان انطباق دانشگاههای آزاد اسلامی و دولتی استان فارس با ویژگیهای دانشگاههای هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران بود. روش تحقیق مورد استفاده در این طرح ، توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری ، شامل کلیه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه های آزاد اسلامی (تعداد 44 نفر) و دولتی استان فارس (تعداد 53 نفر) در رشته های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی در سال تحصیلی 1395-1394 بود. در این پژوهش با توجخ به محدود بودن جامعه ی آماری با استفاده از روش سرشماری کلیه ی اعضای جامعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد روایی پرسشنامه علاوه بر اینکه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت ؛ با استفاده از تحلیل گویه نیز محاسبه گردید که تمامی و ابعاد و مولفه ها در بازه ی 0/68 تا 0/76 محاسبه گردید که نشان از روایی بالای ابزار داشت. همچنین پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 0/88 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند راهه) استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ وضعیت دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی استان فارس در تمامی ابعاد و شاخصها بالاتر از حد متوسط میباشد. همچنین نتایج نشان داد؛ میانگین نمره حوزه های رسالت، ستادی و دانشگاهی در دانشگاه دولتی به صورت معنیداری از میانگین این عاملها در دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر است؛ با این حال، میانگین عامل حوزه محیطی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت معنیداری از دانشگاه دولتی بیشتر است. بنابراین، تفاوت معناداری بین میزان انطباق دانشگاههای آزاد اسلامی و دولتی استان فارس با ویژگیهای دانشگاههای هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران دانشگاهها وجود دارد

کليدواژهها: دانشگاه، هزاره سوم، رسالت، ستاد، دانشگاهی، محیطی.

دریافت مقاله]]>
administrator Thu, 10 May 2018 11:34:48 +0430
تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رضایتمندی کارکنان و تعهد سازمانی http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=476 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=476
تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رضایتمندی کارکنان و تعهد سازمانی

( مورد مطالعه کارکنان موسسه کوثر تهران)


سید احمد هاشمی
مهیار نور علی


چکیده:

حمایت ادراك شده از سوي سازمان یکی از موضوعاتی است که در حوزة رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است. حمایتی که کارکنان از سوي سازمان احساس می کنند باوري است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از همکاريهایشان قدردانی می کند و به رفاه آنها اهمیت می دهد که این موضوع تعهد کارکنان را به همراه می آورد. هدف این مطالعه بررسی رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. بدین منظور پس از مروری بر ادبیات این مفاهیم، با استفاده از روش پیمایشی رابطه میان این متغیر ها در میان 482 نفر از کارکنان موسسه مالی و اعتباری کوثر تهران مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد که حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین رضایت کارکنان با اقسام تعهد سازمانی که شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلید واژه ها: حمایت سازمانی ادراک شده ، رضایت شغلی کارکنان ، تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری ، تعهد مستمر

دریافت مقاله]]>
administrator Thu, 10 May 2018 11:12:46 +0430
برنامه‏ درسی تربیت معلم(راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران) http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=475 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=475
برنامه‏ درسی تربیت معلم(راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران)


دکتر سید احمد هاشمی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لامرد
عباس منصوری - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد لامرد
صادق نوروزمصرمی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد لامرد

چکیده

ورود به بحث تربيت معلم، اساسي ترين شرط براي توسعه آن در نظام آموزش و پرورش اس و اين دو، سرنوشتي درهم تنيده دارند. اين تحقيق با هدف ارايه الگويي براي تلفيق فاوا در برنامه هاي درسي تربيت معلم ايران صورت پذيرفته و براي اين كار، حاصل سه مطالعه مستقل در كنار هم قرار گرفته است:
1.مطالعه مباني فلسفي، اجتماعي و روان شناختي برنامه هاي درسي مبتني بر فاوا با بهره گيري از روش تحليلي توصيفي؛
2. مطالعه چگونگي ورود فاوا به نظام هاي آموزش و پرورش 4 كشور از كشورهاي جهان در رده هاي متفاوت بهره مندي از آن با روش مطالعه تطبيقي؛
3.مطالعه وضعيت ايران در رمزنيه توسعه فاوا در نظام آموزشي در قالب يك مطالعه موردي.
يافته هاي تحقيق، چارچوب نظري برنامه هاي درسي مبتني بر فاوا در تربيت معلم ترسيم مي كند، مراحل عملي و نظري ورود فاوا به آموزش وپرورش كشورهاي مورد مطالعه و اهداف و اصول اين كشورها را از توسعه فاوا در تربيت معلم مشخص مي سازد، مراحل ورود فاوا به آموزش و پرورش ايران را از ابعاد عملي و نظري و امكانات و موانع نظام آموزش و پرورش ايران را از جهات فني و غيرفني براي توسعه فاوا تبيين مي كند و در نهايت، به ارايه يك الگوي راهنما براي ورود فاوا در برنامه هاي درسي تربيت معلم ايران مي پردازد.
این مقاله به مبحث تربیت‏ معلم از منظر چالش‏برانگیز ساختار برنامه‏درسی تربیت معلم و اجرای آن اختصاص دارد. در این زمینه مواضع گوناگونی ابراز می‏شود که این گونه‏گونی امر تربیت معلم را به لحاظ نظری و به تبع آن در عمل با بحران مواجه کرده است. این وضعیت خاص ایران نیست. بنا به شواهد موجود، در سطح جهان نیز پژوهش‏های به عمل آمده هنوز نتوانسته‏اند به روشنی نشان دهند که کدام برنامه‏درسی تربیت معلم و با کدام ساختار از اثر بخشی بیشتری برخوردار است و قادر است معلمان توانمندتر و موفق‏تری را به کلاس‏های درس گسیل نماید. موقعیت مساله‏ای این مقاله در ایران را به شکل دقیق‏تر می‏توان با استفاده از کلید واژه «تمامیت‏خواهی» توضیح داد. از یکسو، اصحاب آموزش و پرورش در تلاش هستند که این دستگاه را به عنوان یگانه نهاد صالح برای تربیت معلم معرفی نمایند و برای متقاعد ساختن مراجع سیاستگذار نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرده‏اند. اقدام برای تاسیس دانشگاه ویژه تربیت معلم (یا دانشگاه ویژه فرهنگیان) با حمایت شورایعالی انقلاب فرهنگی، با فرض عهده‏دار شدن مسئولیت تام و تمام تربیت معلم در ابعاد مختلف توسط آن، مهم‏ترین مظهر این سیاست تمامیت‏خواهانه و بخشی‏نگر است. از سوی دیگر، گروهی از صاحبنظران دانشگاهی از ایده رقیب و بدیلی حمایت می‏کنند که تمامیت‏خواهانه به دنبال استقرار همه جانبه تربیت معلم در دانشگاه‏ها و به ویژه دانشگاه تربیت معلم تهران هستند و نهاد آموزش و پرورش را فاقد صلاحیت جزئی و کلی برای ورود به این عرصه معرفی می‏نمایند.
مدعای اصلی این نوشتار بدین ترتیب آن است که در کشاکش این دیدگاه‏های تمامیت خواهانه باید به دنبال راهبردی بود که جایگاه تربیت معلم را به دنبال یک رخداد خطیر ملّی و فرابخشی به رسمیت شناخته و برای اجرای برنامه‏درسی تربیت معلم با توجه به این ویژگی‏ها تعیین تکلیف نماید. الگوی مشارکتی پیشنهادی با توجه به مولفه‏های اساسی برنامه‏درسی تربیت معلم ارائه شده است و از نقسیم کار حمایت می‏کند.

کلیدواژگان :تربیت معلم؛ برنامه درسی؛ اجرا؛ آموزش و پرورش؛ آموزش عالی؛ تقسیم کار ملی؛ بخشی نگری

دریافت مقاله]]>
administrator Thu, 10 May 2018 11:11:35 +0430
بررسی مهارت های تفکر انتقادی در برنامه درسی دانشگاهی http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=474 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=474
بررسی مهارت های تفکر انتقادی در برنامه درسی دانشگاهی


سید احمد هاشمی - دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
رضا غلامیان - دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

رشد و پرورش مهارت هاي فكري، به ويژه مهارت هاي تفكر انتقادي يادگيرندگان، هميشه در نظام هاي آموزشي موضوع پيچيده اي بوده، اما امروزه حالت بحراني به خود گرفته است. زيرا طبق برونداد اطلاعات جامعه از توانايي سال هاي اخير، متخصصان امور تربيتي، به شدت از ناتواني يادگيرندگان در امر تفكر انتقادي ابراز نگراني كرده اند. در چند دهه اخير؛ صاحب نظران از ابعاد مختلف به بررسي تفكر انتقادي و پرورش آن به عنوان يكي از اهداف اصلي دانشگاه ها پرداخته اند. علاقه به توسعة توانایی هاي تفكّر انتقادي در محافل آموزشي پديدة جديدي نيست . دانشگاههاي امروز بتدريج از اين سنّت ديرينه فاصله گرفته و بيشترين توجه خود را صرفا به ارائه اطلاعات معطوف كرده اند و اين امر در حالي است كه درعصر انفجار اطلاعات؛ نه تنها برخورداري از اطلاعات خام كه تجزيه و تحليل آنها حائز اهميت است . يكي از اهداف اصلي دانشگاه ها تربيت انسان های متفكر و خلاق است و برنامه درسي دانشگاهي بايد به دانشجويان كمك كند تا ضمن تسلط بر مباحث علمي موردنظر؛ توانايي استدلال، تحليل و ارزشيابي مطالب و تفكر انتقادي را نيز داشته باشند . تفكر انتقادي قدرتي در شخص ايجاد مي كند كه او را براي چالش هاي دنياي به سرعت متغير كنوني آماده مي سازد.يكي از راه هاي دست يابي و پرورش مهارت هاي تفكر انتقادي در يادگيرندگان، تدوين برنامه هاي درسي مناسب درنظام هاي آموزشي است. به تعبيري، تفكر انتقادي را مي توان فرايند تبديل چارچوب تحليل ضمني ذهن به يك چارچوب عيني براي تبديل اطلاعات، تجارب و مهارت هاي كسب شده از طريق برنامة درسي و تجارب حاصله در موقعيت هاي آموزش و يادگيري معنا كرد. در اين مقاله، ضمن بيان ضرورت و اهميت پرورش تفكر انتقادي، سطوح آن نوع تفكر و ارتباط آن با برنامه هاي درسي را معرفي و بررسي مي كنيم.

واژگان كليدي: برنامه درسی، تفکر انتقادی، دانشگاه

دریافت مقاله]]>
administrator Thu, 10 May 2018 11:10:16 +0430
بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=473 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=473
بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور


دکتر سیداحمدهاشمی - دانشیارگروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
عباس منصوری - دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد لامرد
حسین حسن زاده - دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد لامرد


چكيده

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه به شمار می رود . چرا که در پرتو آموزش است که انسانها متحول می شوند . بر پایه نظام آموزشی و تربیتی یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به سوي فرهنگ ترقی و توسعه حرکت می کنند. چون هدف از آموزش و سرمایه گذاری آموزشی کشف و توسعه منابع انسانی در جهت تعالی بخش ارزشها و استعدادها و بهینه کردن آنهاست ، در نتیجه آموزش مهم ترین رکن برنامه ریزی جامعه است و کلیدی ترین عنصر در توسعه یک جامعه مردم آن جامعه هستند که باید از فرهنگ ، آگاهی و مهارت های گوناگون برخوردار باشند . بنابراین آموزش و پرورش زمانی در رسیدن به اهداف و آرمانهایش موفق خواهد بود که بتواند شهروندانی آگاه، مسئول و خلاق بپرورد و این ميسر نیست مگر از طریق آموزش بهینه شهروندی و نیز ارتقا فرهنگ شهروندی. هدف اين پژوهش بررسي نقش وجايگاه حقوق شهروندي در نظام آموزشي كشور است . روش پژوهش بر اساس هدف بنيادين و براساس ماهيت توصيفي است. متاسفانه در سایه سیاست های و برنامه ریزی های نادرست و غیرعلمی و ناشی از " آزمون و خطا " ؛ مدرسه از نقش اصلی خود تهی شده و به مکانی برای کاسبی و تجارت عوامل مختلف تبدیل شده است .خاستگاه اجرای " منشور حقوق شهروندی " باید مدرسه و آن هم از سنین پیش دبستانی و دبستانی باشد .الزام منطقی این گزینه ؛ بازتعریف " مدرسه " به عنوان نقطه ثقل برنامه ریزی ها و نیز نقش و جایگاه " معلم " در چرخه آموزشی است .موضوعی که البته در این منشور مغفول مانده است

واژگان کلیدی : شهروند ، حقوق شهروندی، آموزش و پرورش

دریافت مقاله]]>
administrator Thu, 10 May 2018 11:09:07 +0430
بررسی رابطه هوش هیجانی واثربخشی گروهی کارکنان http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=472 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=472
بررسی رابطه هوش هیجانی واثربخشی گروهی کارکنان

(مورد مطالعه : بیمارستان میلاد تهران)


سید احمد هاشمی ، فرشته فرومدیان ، مهدی حجتیچكيده

موفقيت در زندگي بسته به اين است كه فرد بتواند به تجارب هيجاني خود وديگران بيانديشد و پاسخ هاي هيجاني سازمان یافته ای بدهد. افراد در توانايي تشخيص احساسات خود و ديگران و نظم بخشيدن به آنها و توانايي استفاده از اطلاعات هيجاني با هم تفاوت دارند. اين توانايي ها درچارچوبي به نام هوش هيجاني سازمان يافته است. هدف اصلی این تحقیق رابطه میان هوش هیجانی و اثربخشی گروهی را در بیمارستان میلاد تهران می¬باشد. فرضیات تحقیق از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می¬دهد از بین متغیرهای فرعی هوش هیجانی ویژگی¬های برون¬فردی هوش هیجانی رابطه مستقیم و معناداری با اثربخشی گروهی دارد. همچنین؛ از ویژگیهای درون فردی نیز متغیرهای خودابرازی و عزت نفس نیز نیز با اثربخشی گروهی رابطه مستقیم و معناداری دارند. سه متغیر فرعی ویژگیهای کنترل استرس، سازگاری و مهارت اجتماعی رابطه‌ای با اثربخشی گروهی ندارند.

واژه‌هاي كليدي: هوش هیجانی، اثربخشی، بیمارستان میلاد.

دریافت مقاله]]>
administrator Thu, 10 May 2018 11:07:58 +0430
ارزيابي سرمايه اجتماعي در شركت كفش ملي http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=471 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=471
ارزيابي سرمايه اجتماعي در شركت كفش ملي


سید احمد هاشمی ، شهره احمدپورچكيده

در نوشته های جدید مدیریت ، موضوع سرمایة اجتماعی که صبغه ای جامعه شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و در این رشته مورد اقبال فراوان نیز قرار گرفته است. در واقع، سرمایة اجتماعی به عنوان بستری مناسب برای بهره وری سرمایه های انسانی و فیزیکی، راهی برای نیل به موفقیت قلمداد شده و مدیرانی که قادر به ایجاد سرمایة اجتماعی در سازمان بوده، راه کامیابی شغلی و سازمانی خویش را هموار می سازند. لذا، در این پژوهش(پایان نامه کارشناسی ارشد) به ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی در شرکت کفش ملی خواهیم پرداخت .
رویکرد این پژوهش، توصیفی/ همبستگی و جامعه آماری آن، تمامي كاركنان شاغل در شركت كفش ملي است كه تعداد آن بالغ بر 544 نفر بوده که افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند . داده های پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده بین 204 نفر از کارکنان شرکت مذکور گردآوری گردید. همچنین، به منظور ارزیابی ابعاد سرمایه اجتماعی ، یعنی ، بُعد شناختی؛ بُعد ساختاری و بُعد رابطه ای (ناهاپیت و گوشال، 1998) ، از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده گردیده-است.
یافته های پژوهش حاکی از آنست که بین هر سه بُعد سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ بطوریکه میزان ضریب همبستگی بین بُعد شناختی و ساختاری، 58/0، بین بُعد شناختی و رابطه ای، 62/0 و بین بُعد ساختاری و رابطه ای، 52/0می باشد . لذا ، نتایج مذکور نشانگر اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در شرکت کفش ملی می باشد . بنابراین ، بهبود موقعیت رقابتی سازمان در صنعت کفش ، مستلزم توجه بیش از پیش به هر سه بُعد سرمایه اجتماعی درشرکت کفش ملی می باشد .

واژه‌هاي كليدي: سرمایه اجتماعی ، بُعد شناختی ، بُعد ساختاری ، بُعد رابطه ای ، کفش ملی.

دریافت مقاله]]>
administrator Thu, 10 May 2018 11:06:50 +0430