Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151 Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 1324
مقايسه ی ميزان انطباق دانشگاههای آزاد اسلامي و دولتي استان فارس با ويژگيهای دانشگاههای هزاره سوم از ديدگاه متخصصان و صاحبنظران


سید احمد هاشمی - ابوالفضل عباسی - زینب هاشمی


چکیده

هدف از انجام این طرح، مقایسهی میزان انطباق دانشگاههای آزاد اسلامی و دولتی استان فارس با ویژگیهای دانشگاههای هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران بود. روش تحقیق مورد استفاده در این طرح ، توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری ، شامل کلیه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه های آزاد اسلامی (تعداد 44 نفر) و دولتی استان فارس (تعداد 53 نفر) در رشته های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی در سال تحصیلی 1395-1394 بود. در این پژوهش با توجخ به محدود بودن جامعه ی آماری با استفاده از روش سرشماری کلیه ی اعضای جامعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد روایی پرسشنامه علاوه بر اینکه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت ؛ با استفاده از تحلیل گویه نیز محاسبه گردید که تمامی و ابعاد و مولفه ها در بازه ی 0/68 تا 0/76 محاسبه گردید که نشان از روایی بالای ابزار داشت. همچنین پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 0/88 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند راهه) استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ وضعیت دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی استان فارس در تمامی ابعاد و شاخصها بالاتر از حد متوسط میباشد. همچنین نتایج نشان داد؛ میانگین نمره حوزه های رسالت، ستادی و دانشگاهی در دانشگاه دولتی به صورت معنیداری از میانگین این عاملها در دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر است؛ با این حال، میانگین عامل حوزه محیطی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت معنیداری از دانشگاه دولتی بیشتر است. بنابراین، تفاوت معناداری بین میزان انطباق دانشگاههای آزاد اسلامی و دولتی استان فارس با ویژگیهای دانشگاههای هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران دانشگاهها وجود دارد

کليدواژهها: دانشگاه، هزاره سوم، رسالت، ستاد، دانشگاهی، محیطی.

دریافت مقاله


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 1143
تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رضایتمندی کارکنان و تعهد سازمانی

( مورد مطالعه کارکنان موسسه کوثر تهران)


سید احمد هاشمی
مهیار نور علی


چکیده:

حمایت ادراك شده از سوي سازمان یکی از موضوعاتی است که در حوزة رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است. حمایتی که کارکنان از سوي سازمان احساس می کنند باوري است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از همکاريهایشان قدردانی می کند و به رفاه آنها اهمیت می دهد که این موضوع تعهد کارکنان را به همراه می آورد. هدف این مطالعه بررسی رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. بدین منظور پس از مروری بر ادبیات این مفاهیم، با استفاده از روش پیمایشی رابطه میان این متغیر ها در میان 482 نفر از کارکنان موسسه مالی و اعتباری کوثر تهران مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد که حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین رضایت کارکنان با اقسام تعهد سازمانی که شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلید واژه ها: حمایت سازمانی ادراک شده ، رضایت شغلی کارکنان ، تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری ، تعهد مستمر

دریافت مقاله


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 421
ﺑﺮرﺳﯽراﺑﻄﻪﺑﯿﻦﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزﻣﺎﻧﯽوﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪيﺳﻼﻣﺖاداريدرﮐﺎرﮐﻨﺎنﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖدرﻣﺎنﻻﻣﺮد
سید احمد هاشمی
فاطمه کیا


چکیده

زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی عبارتند از ارزش های اصلی، مفروضاتو تغییرات در رویکردهایی که ویژگی های یک سازمان را مشخص می کند. ناکارآمدی سلامت اداری نیز بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. در این تحقیق به بررسی تأثیر فرهنگ سازمان از دیدگاه هافستده و تأثیر آن بر ناکارآمدی سلامت اداری پرداخته شده است. روش کار: این پژوهش در سال ۹۰ انجام شده است. نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد بود که از نظر تحقیق جامعه نامحدود تلقی گردیده و نیاز به نمونه گیری دارد. برای تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۸۹ نفر بود که به طور مساوی بین کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد به صورت تصادفی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری پیرسن و اسپیدنف و کلمرگرف استفاده به عمل آمد. يافته ها: رابطه بین ابهام گرایی و ناکارآمدی سلامت اداری و بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری وجود دارد، اما بین زن سالاری در مقابل مردسالاری و ناکارآمدی سلامت اداری رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین فاصله قدرت و ناکارآمدی سلامت اداری رابطه معناداری دیده نشد. نتیجه گیری: ناکارآمدی سلامت اداری موجود در مرکز بهداشت درمان لامرد ناشی از فرهنگ سازمانی مبتنی بر مردسالاری گروه (جمع) گرایی، ابهام (تردید) گریزی و فاصله قدرت پایین بوده است.

کلیدواژه ها: فرهنگ سازمانی، ناکارآمدی سلامت اداری کارکنان مرکز بهداشت و درمان لامرد


دریافت مقاله


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 469
فلسفه ، کودک و فضای مجازی
سید احمد هاشمی - یوسف رزاقی پور - زیبا بسارده
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ، ایران
اداره کل آموزش و پرورش
مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهرستان بوشهرچکیده

اصطلاح فضای سایبر را نخستین بار ویلیام گیبسون، نویسنده کانادایی داستان علمی تخیلی، در کتاب نورومونس در سال ۱۹۸۴ به کار برد برای وی فضای سایبری فضای تخیلی است که از اتصال رایانههایی پدید آمده که تمامی انسانها، ماشین ها و منابع اطلاعاتی را در جهان به هم متصل کرده است. این معنا به طور تقریبی مشابه معنایی است که امروزه از کاربرد لفظ فضای مجازی وجود دارد. در واقع فضای مجازی برای توصیف تمام انواع منابع اطلاعاتی ایجادشده از طریق شبکه های رایانه ای به کار برده می شود و از این جهت، مجازی یا مصنوعی است که در محیط مادی و فیزیکی مکانی را اشغال نکرده است و توسط نرم افزار تولید می شود . فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به چاقویی تشبیه کرد که اگر در دست یک پزشک باشد می تواند باعث نجات یک فرد شود ولی اگر در دست یک قاتل باشد می تواند باعث به خطر افتادن
جان کسی شود.ورود این پدیده در نظام تعلیم و تربیت نیز خالی از این دو نقش نیست .کودکان و نوجوانان با توجه به سن کم و کم تجربه گی در معرض آثار مخرب و منفی استفاده از فضای مجازی و اینترنت قرار می گیرند که این آثار سلامت جسمی و روانی آنان را مورد تهدید قرار می دهد. باتوجه به اهمیت و ضرورت آشنایی معلمان، کارشناسان و دانشجویان با فلسفه فضای مجازی و با توجه به تجاربی که در این حوزه توسط نویسندگان این مقاله در طول سالهای متمادی در آموزش و پرورش بدست آمده بود، تصمیم به نوشته این مقاله گرفتیم .امید که توانسته باشیم گامی هر چند اندک در راستای کمک به مسائل تعلیم و تربیت برداریم .

واژگان کلیدی: فضای مجازی، تعلیم و تربیت ، فلسفه.

دریافت مقاله


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 468
بررسی سلامت اجتماعی با میل شغلی و فرسودگی مزمن

(مورد بررسی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان پارسیان)
سید احمد هاشمی - ابراهیم صحرانشین - نهضت صفاییچکیده
هدف اصلی محقق از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی با میل شغلی و فرسودگی مزمن معلمان دوره اول متوسطه شهرستان پارسیان است. به منظور اجرایی این تحقیق 140 نفر از معلمان دوره اول متوسطه به عنوان نمونه بطور تصادفی برگزیده شدند. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. که با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی کپیز، مقیاس میل شغلی و مقیاس فرسودگی چالدر اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شدند. که جهت تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 از روش های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره و همبستگی كانونی صورت گرفت. و در آخر نتایج آماری نشان داد که بین سلامت اجتماعی با فرسودگی مزمن و میل شغلی رابطه معناداری وجو دارد و با افزایش سلامت اجتماعی، میل شغلی افزایش و فرسودگی مزمن معلمان کاهش پیدا میکند. همچنین در این بررسی نتایج همبستگی کانونی نشانگر این بود که بیشترین تبیین سلامت اجتماعی برای متغیر میل شغلی بود. و قویترین رابطه در بعد أول كانونی بین متغیر میل شغلی از متغیرهای مجموعه اول (وابسته) و مولفه مشارکت اجتماعی از متغیرهای مجموعه دوم (مستقل) می باشد.

واژگان کلیدی :سلامت اجتماعی، فرسودگی مزمن، میل شغلی، معلمان

دریافت مقاله


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8